ساختمان مرکزی معاونت شهرسازی و معماری

ساختمان شماره 2 معاونت شهرسازی و معماری

دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهر تهران

اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100(ساختمان شماره 7)

ساختمان ملکیان

ساختمان خردمند

ادارات کل

 • دفتر معاونت شهرسازی و معماری
 • اداره کل معماری و ساختمان
 • اداره کل شهرسازی و طرح های شهری
 • اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری
 • روابط عمومی و بین الملل

آدرس

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نرسیده به چهارراه آیت ا... طالقانی، نبش کوچه شهید دهقانی، ساختمان مرکزی معاونت شهرسازی و معماری

تلفن: 96026011-96026012

شماره پیامک: 1370000027

کد پستی: 1583617914

ادارات کل

 • اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه
 • اداره کل حریم
 • مدیریت بافت و بناهای تاریخی
 • معاونت شهرسازی سازمان بازرسی شهرداری تهران
 • بسیج معاونت شهرسازی و معماری

آدرس

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نرسیده به چهارراه آیت ا... طالقانی، انتهای کوچه مینوشهر، ساختمان شماره 2 معاونت شهرسازی و معماری

تلفن: 96026000 الی 96026002

شماره پیامک: 1370000027

کد پستی: 1583617914

دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهر تهران

آدرس

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نرسیده به چهارراه آیت ا... طالقانی، انتهای کوچه مینوشهر، ساختمان شماره 2 معاونت شهرسازی و معماری

تلفن: 96026000 الی 96026002

شماره پیامک: 137000002705

کدپستی: -

اداره کل امور اجرایی کمیسیون ماده 100

آدرس

تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی نبش کوچه نوید، ساختمان شماره 7 شهرداری تهران

تلفن: 96026000 الی 96026002

شماره پیامک: 1370000027

کدپستی: -

ادارات

 • اداره حقوقی معاونت شهرسازی و معماری
 • تعاونی مسکن معاونت شهرسازی و معماری
 • دفتر مشاوران معاون شهرسازی و معماری
 • واحد تربیت بدنی معاونت شهرسازی و معماری

آدرس

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، کوچه ملکیان، پلاک 33

تلفن: 96026000 الی 96026002

شماره پیامک: 1370000027

کدپستی: -

ادارات

 • واحد چاپ نقشه معاونت شهرسازی و معماری
 • واحد خدمات موتوری

آدرس

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند جنوبی، کوچه جمال، پلاک 2

تلفن: 96026000 الی 96026002

شماره پیامک: 1370000027

کدپستی: -