((تصویب دستورالعمل فرآیند پایش طرح تفصیلی شهرتهران)) 1394/4/1 998بازدید

جلسه کمیسیون ماده پنج شهرتهران با حضور معاونین وزارتخانه ها و سازمانها ی عضو، مهندس پشمچی زاده معاون شهرسازی ومعماری و مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به ریاست دکتر قالیباف شهردار تهران تشکیل شد.


مهندس اشراقی در خصوص این جلسه اظهار داشت:

پیشبرد فرآیند قانونی راهبری و پایش طرح تفصیلی و بازبینی آن ، مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری ،گردش کار و ضوابط ویژه پایش مبتنی و براساس دستور العمل خاصی که تهیه شده بود به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید.

براساس این دستورالعمل شهرداری تهران مسئول پایش و بازبینی طرح تفصیلی شهر تهران ملزم به تشکیل ساختاری مناسب متشکل از کارگروه منطقه ای ، کمیته فنی کارشناسی و شورای هماهنگی ،گردیده و موجبات پیشبرد هماهنگ و کارآمد این فرآیند را فراهم می سازد،کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج مرجع بررسی و تصمیم سازی موارد بازبینی طرح تفصیلی و کمیسیون ماده پنج مرجع اصلی تصمیم گیری و تصویب موارد می باشد..کلیه موارد بازبینی و اشکالات طرح تفصیلی به تفکیک مناطق می بایست به صورت یکپارچه تهیه و ارائه گردد.

ایشان افزود : در ادامه جلسه به پرونده های ارسالی از سوی شهرداریهای مناطق رسیدگی و به تصویب رسید. 

 

 print