بند 11 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390 1391/7/24 907بازدید

بند 11 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390

قائم مقام معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران طی نامه شماره 80/404581 مورخ 15-4-90 تقاضای تصویب پوسته طرح پیشنهادی امام علی ( ع) حد فاصل جنوب خیابان دماوند تا شمال خیابان پیروزی ( بنا به درخواست شهرداری منطقه 13 ) را مطرح نموده است .

پوسته طرح فوق توسط سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهیه و طی نامه شماره 38/309604-13206
 مورخ 25-3-90 و گزارش مربوطه جهت طرح در کمیسیون رسیدگی بطرحها ارسال و متعاقباً در جلسه مورخ 12-4-90 این کمیسیون مطرح و مورد تأیید قرار گرفت و مراتب جهت تصویب نهایی به کمیسیون ماده پنج ارسال گردیده است .

نظریه کارگروه فنی : موضوع در جلسه مورخ 21-4-90 کارگروه فنی مطرح و با مورد تقاضا موافقت بعمل آمد .

مصوبه کمیسیون : موضوع در جلسه مورخ 27-4-90 کمیسیون ماده پنج مطرح و با مورد تقاضا موافقت به عمل آمد .print