بند 9 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390 1391/7/24 1263بازدید

بند 9 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390

 

 

مشخصات ملك

شماره پرونده : 114/435780                    مورخ : 22-4-90                 رديف : 580

پلاک ثبتی : 6933/12646                                                 منطقه : 6

آدرس : خیابان خالد اسلامبولی - شماره 124 - بلوک 18D2

مساحت طبق سند : 705 مترمربع                           مساحت پس از اصلاحي :   

عرض گذرهاي دسترسي به ملك : شرقا" 21 متری

كاربري مصوب

( ملاك عمل )

براساس مصوبه بند 7 صورتجلسه 468 کمیسیون ماده پنج مورخ 28-10-88 با تغییرکاربری ملک موصوف از مسکونی به هتل آپارتمان و احداث بنا بصورت حداکثر 5 طبقه از تراز خیابان خالداسلامبولی ( 5 طبقه روی زیرزمینها ) مشروط به تأمین کلیه پارکینگ های مورد نیاز در زیرزمینها موافقت بعمل آمده است .

کاربری طبق
 طرح تفصیلی جدید

طبق طرح تفصیلی جدید ، ملک موصوف در زیر پهنهM113  ( محورهای مختلط زیر منطقه ای ، ناحیه ای و محلی )
با حداکثر تراکم ساختمانی 280% در 5 طبقه و حداکثر سطح اشغال در همکف 80% و طبقات بالاتر 50% واقع
گردیده است .

وضع موجود

ملک فوق بصورت ساختمان قدیمی یک طبقه مسکونی می باشد که قسمت باز ملک ( حیاط متروکه ) حدود 18 متر
پایین تر از خیابان گاندی قرار دارد . 

موضوع درخواست

شهرداری منطقه 6 طی نامه شماره 506/72222 مورخ 24-12-89 تقاضای اصلاح مصوبه بند 7 صورتجلسه 468 کمیسیون ماده پنج ( احداث 2 طبقه مازاد بر مصوبه مذکور ) را مطرح نموده است .

 

توضيحات تكميلي

 

شایان ذکر آنکه موضوع درخواست اولیه در جلسه مورخ 28-10-88 کمیسیون ماده پنج بصورت 7 طبقه بوده که براساس مصوبه بند 7 صورتجلسه 468 با احداث 5 طبقه روی زیرزمین ها موافقت گردید که در حال حاضر شهرداری منطقه 6 طی نامه صدرالاشاره خواستار موافقت با درخواست اولیه ( احداث 7 طبقه روی زیرزمینها ) شده است .

مصوبه کمیسیون

 

موضوع در جلسه مورخ 3-5-90 کمیسیون ماده پنج مطرح و با مورد تقاضا موافقت به عمل آمد . 
print