بند 7 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390 1391/7/16 1062بازدید

بند 7 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390

 

 

مشخصات ملك

شماره پرونده : 114/1308936                           مورخ : 21-12-89                        رديف : 548

پلاک ثبتی : 77/4 و باقیمانده پلاک 77 اصلی                                                                       منطقه : 5

آدرس : شهر زیبا - میدان الغدیر - خیابان الغدیر کن - بلوک 17C1 .

مساحت طبق قرارداد واگذاری: 10731.38 متر مربع   مساحت پس از اصلاحي : 9769.40 متر مربع

عرض گذرهاي دسترسي به ملك : شرقاً 24 متری و غرباً 20متری .

كاربري مصوب

( ملاك عمل )

ملک فوق طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی (مصوبه بند یک صورتجلسه 338 شورای طرح و بررسی مورخ 2/6/65) می باشد .

کاربری طبق طرح تفصیلی جدید

- بر اساس طرح تفصیلی جدید قسمت اعظم ملک موصوف در زیر پهنه R121 (مسکونی با حداکثر تراکم ساختمانی 240% در4 طبقه ) و بخشی از شمال ملک به صورت لچکی در زیر پهنه G322 (حریم بزرگراههای ویژه ، صرفاً فضای سبز و بدون احداث هر گونه بنا ) قرار دارد .

وضع موجود

ملک موصوف در وضع موجود بصورت بایر و محصور بوده که در پیرامون آن تعدادی اصله درخت موجود می باشد .

 

 

 

 

موضوع درخواست

شهرداری منطقه 5 طی نامه شماره 505/112567 مورخ 24-11-89 تقاضای احداث مجتمع بلند مرتبه تجاری و مسکونی در ملک فوق به شرح ذیل را مطرح نموده است :

- زیرزمین های دوم الی ششم جهت استفاده پارکینگ و مشاعات در سطح اشغال 90.6% .

- زیرزمین اول جهت استفاده 42 واحد تجاری (4759 متر مربع) و یکواحد فرهنگی (220 متر مربع ) و یکواحد ورزشی (160متر مربع ) و مشاعات در سطح اشغال 90.6% .

- همکف جهت استفاده 42 واحد تجاری (4365 متر مربع ) و یکواحد آموزشی(408 متر مربع) و یکواحد فرهنگی (466 متر مربع) و مشاعات در سطح اشغال 90.6 % .

- طبقات اول الی چهاردهم جهت استفاده هر طبقه 28 واحد مسکونی و مشاعات در سطح اشغال 40% .

- طبقات پانزدهم و شانزدهم جهت استفاده هر طبقه 27 واحد مسکونی و مشاعات در سطح اشغال 38.2 % .

- طبقات هفدهم و هجدهم جهت استفاده هر طبقه 24 واحد مسکونی و مشاعات در سطح اشغال 34.3% .

- طبقات نوزدهم و بیستم جهت استفاده هر طبقه 21 واحد مسکونی و مشاعات در سطح اشغال 30%.

- طبقات بیست و یکم و بیست و دوم جهت استفاده هر طبقه 18 واحد مسکونی و مشاعات در سطح اشغال 26.5% .

طبقات بیست و سوم و بیست و چهارم جهت استفاده هر طبقه 16 واحد مسکونی و مشاعات در سطح اشغال 23.8% .

- طبقه بیست و پنجم جهت استفاده 7 واحد مسکونی و مشاعات در سطح اشغال 10%

 

توضيحات تكميلي

 

سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران طی نامه شماره 611/6/965518 مورخ 23-9-89 اعلام نموده ، خسارت قطع اشجار از مالک دریافت شده است . ضمناً تمامی اوراق سوابق منطقه به مهر  (( باغ است )) ممهور گردیده است . 

- ملک فوق طبق قرارداد شماره 42917 مورخ 18-11-86 بصورت واگذاری سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به شرکت تعاونی انصار المهدی می باشد .

 

نظريه کارگروه فنی

موضوع در جلسه مورخ 14-4-1390 کارگروه فنی مطرح و با مورد تقاضا صرفاً بصورت مسکونی به شرح ذیل موافقت گردید :

1- زیرزمین ها جهت استفاده پارکینگ و مشاعات .

2- احداث بنا در سطح اشغال 30% حداکثر در 12 طبقه با تراکم ساختمانی 360% .

3- تأمین تأسیسات فشار آب لحاظ گردد . 

مصوبه کمیسیون

موضوع در جلسه مورخ 3-5-90 کمیسیون ماده پنج مطرح و ضمن موافقت با نظر کارگروه فنی مقرر گردید 10% مساحت عرصه زمین ( حداکثر 1000 مترمربع ) بنای تجاری در طبقه همکف احداث گردد.print