بند 6 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390 1391/7/16 1089بازدید

بند 6 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390

 

 

مشخصات ملك

شماره پرونده : 114/1282590                               مورخ : 16-12-89                  رديف : 559

پلاک ثبتی : 3467/1979                                                                               منطقه : 3

آدرس : بلوار آفریقا - خیابان گلگشت - پلاک 9 - بلوک 18A3 .

مساحت محدوده مورد نظر : 697/50 متر مربع                        مساحت پس از اصلاحي : 690 متر مربع  

عرض گذرهاي دسترسي به ملك : شمالاً و جنوباً 12 متری

كاربري مصوب

( ملاك عمل )

ملک فوق طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی می باشد .

 

کاربری طبق طرح تفصیلی جدید

بر اساس طرح تفصیلی جدید ملک موصوف در زیر پهنه R121 ( مسکونی با تراکم متوسط) با حداکثر تراکم ساختمانی 240% در 4طبقه و سطح اشغال 60% واقع گردیده است .

وضع موجود

ملک فوق در وضع موجود بصورت زمین محصور و گودبرداری شده می باشد که عملیات اجرایی در مرحله فونداسیون
متوقف گردیده است .

 

 

موضوع درخواست

شهرداری منطقه 3 طی نامه شماره 503/83983 مورخ 1-12-89 تقاضای تغیییر کاربری ملک فوق از مسکونی به هتل آپارتمان واحداث بنا به شرح ذیل را مطرح نموده است :

- زیر زمین دوم جهت استفاده خدمات در ارتباط با هتل آپارتمان و مشاعات مربوطه در سطح اشغال 63.22% .

- زیر زمین اول جهت استفاده پارکینگ و مشاعات در سطح اشغال 63.22% .

- همکف جهت استفاده رستوران ( 213 متر مربع ) و خدمات و مشاعات مربوطه در سطح اشغال 63.22% .

- طبقات اول الی پنجم جهت استفاده هتل آپارتمان و مشاعات در سطح اشغال 61.58% .

 

 

 

توضيحات تكميلي

 

- پروانه ساختمانی شماره 30013593 مورخ 29-1-89 بصورت 5 طبقه بر روی همکف و 2 طبقه زیرزمین به منظور استفاده مسکونی جهت ملک فوق صادر گردیده است .

- سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران طی نامه شماره 611/6/1513/15730 مورخ 11-9-85 ملک فوق را باغ محسوب نموده است .

- دیوان عدالت اداری طی دادنامه قطعی شماره 832 مورخ 11-4-87 حکم به ابطال نظریه کمیسیون تشخیص باغات به لحاظ عدم صلاحیت جهت اظهار نظر در موضوع و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی صادر نموده است .

- سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران طی نامه شماره 126/1702 مورخ 7-2-89 ، نقشه های فنی و معماری هتل آپارتمان موصوف را تأیید و ممهور نموده است .

نظريه کارگروه فنی

موضوع در جلسه مورخ 7-4-90 کارگروه فنی مطرح و با مورد درخواست موافقت بعمل آمد.

 

مصوبه کمیسیون

موضوع در جلسه مورخ 3-5-90 کمیسیون ماده پنج مطرح و با نظریه کارگروه فنی موافقت به عمل آمد .print