بند 7 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05 1391/4/26 2023بازدید

بند 7 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05

شهرداری منطقه 22 طی نامه شماره 522/91975 مورخ 90/12/9 تقاضای اصلاح محدوده های پروژه موسوم به شهید خرازی با توجه به حقوق مکتسبه را به شرح ذیل مطرح نموده است :

1- تغییر زیرپهنه محدوده شماره 8 از S222 و M112 به زیر پهنه S222 .

2- تغییر زیرپهنه محدوده شماره 9 از S222 به زیر پهنه M112 .

- بر اساس طرح تفصیلی قبلی ، قسمت اعظم محدوده دارای کاربری مسکونی ( عمدتا"تراکم زیاد ) و بخشی دارای کاربری خدمات عمومی طبقه بندی نشده و ذخیره و قسمتهای دیگر دارای کاربریهای آموزشی ، بهداشتی - درمانی ،ورزشی ، فرهنگی - مذهبی ، تجاری - اداری ، شبکه معابر و بخشهایی در حاشیه شمالی نیز به کاربری فضای سبز و حریم
زیر ساختها اختصاص داشته است .

- شهرداری منطقه 22 طی نامه فوق اعلام نموده محدوده موسوم به پروژه شهید خرازی با درخواست اصلاح و تغییر زیر پهنه در جلسه مورخ 90/9/12 کارگروه فنی در ردیف 8 و 9 مطرح و با توجه به ارائه توضیحات فنی و مطالب عنوان شده و در راستای کاهش جمعیت ، اصلاح زیر پهنه محدوده شماره 8 با S222 و محدوده شماره 9 با ، M112 با اکثریت آرا مورد موافقت قرار گرفت ، لیکن تغییرات فوق در جلسه مورخ 90/11/29 کارگروه فنی مد نظر قرار نگرفت که با توجه به موافقت کارگروه فنی در مرحله قبل ، تقاضای اصلاح و تصویب تغییرات فوق مطرح شده است .661

نظریه کارگروه فنی : موضوع در جلسه مورخ 91/1/22 کارگروه فنی مطرح و با تغییر پهنه به شرح ذیل موافقت بعمل آمد :

1- تغییر زیرپهنه محدوده شماره 8 از S222 و M112 به زیر پهنه S222 .

2- تغییر زیرپهنه محدوده شماره 9 از S222 به زیر پهنه M112 . ( به میزان مساحت تغییر محدوده M112 در محدوده شماره 8 و در مجاورت پهنه M112  فعلی ) .

مصوبه کمیسیون :  موضوع در جلسه مورخ 91/3/8 کمیسیون ماده پنج مطرح و با مورد تقاضا ضمن تهیه طرح ویژه به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

1.
زیرپهنه محدوده شماره 8 از  M112 به زیر پهنه S222.
2.
تغییر زیرپهنه محدوده شماره 9 از S222 به زیر پهنه M112.print