بند 6 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05 1391/4/26 1652بازدید

بند 6 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05
معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران متعاقب ابلاغ مصوبه مورخ 1391/02/4 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (به ویژه بند6 مصوبه دایر بر تبدیل اراضی دولتی متعلق به وازرتخانه موصوف به کاربری های مسکونی و مختلط-  پهنه های R و  Mجهت تأمین سیاست های دولت) طی نامه شماره 5893/300/91 مورخ 1391/2/12 عنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و ضمن ارسال یکجلد گزارش مربوط به تغییرات پیشنهادی در زیرپهنه های مصوب اراضی مورد تملک دولت واقع در محدوده شهرداری های مناطق 22 و 2 و 5 و فایل مربوطه (Power Point) تقاضای طرح موضوع در کمیسیون ماده پنج را مطرح نموده است. (688 )

درخواست وزارتخانه یادشده در بردارنده 5 طرح به شرح ذیل می باشد :
1- پروژه آتی شهر .
2- پروژه غرب استادیوم آزادی .
3- پروژه شهرک هما .
4- پروژه بهرود .
5- پروژه سنگ .

1- 1 - پروژه آتی شهر (املاک پلاک ثبتی شماره 2062 و 2057 و 2056 و 2139 و 2140 فرعی از 4 اصلی) :

نشانی : شمال شرق شهرک دانشگاه صنعتی شریف واقع در محدوده منطقه 22 و شمال آتی شهر.

مساحت : 210918مترمربع.

- وضعیت در طرح تفصیلی جدید : از مجموع املاک فوق 27420مترمربع آن در خارج از محدوده شهر (واقع در لوپ شاخه شمالی بزرگراه همت) ، 16136مترمربع در زیرپهنه G323 ، 64243مترمربع در زیرپهنه S222 ، 24375مترمربع در زیرپهنه M112 و 78744مترمربع در زیرپهنهG322  (حریم شاخه های شمالی-جنوبی بزرگراه 60متری همت و حدفاصل دوشاخه مذکور).

- مورد درخواست : تغییر زیرپهنه های S222 و M112 جمعاً به مساحت 88618مترمربع (معادل 42%کل اراضی) به زیرپهنه R131 (مسکونی با تراکم ساختمانی 360% ، سطح اشغال حداکثر 60% و حداکثر در 6طبقه) به منظور احداث 4000 واحد مسکونی و تخصیص اراضی واقع در حرایم شاخه های بزرگراه همت (زیرپهنهG322) به کاربری های خدماتی در مقیاس شهری.

نظریه کارگروه فنی : موضوع در جلسه مورخ 91/3/6 کارگروه فنی مطرح و با پیشنهاد موصوف به شرح ذیل موافقت شد :

1 – اراضی شمال محدوده موصوف ( حدود 122300 مترمربع ) شامل بخش های شمالی محدوده موصوف واقع در محور بزرگراه همت و خارج از محدوده شهر تهران به همراه محدوده واقع در زیرپهنه های G323 وG322  کلا"جهت احداث فضای سبز به شهرداری تهران واگذار گردد.

2 – 88618 مترمربع از اراضی جنوب بزرگراه همت ( واقع در پهنه های M112  و S222 ) پس از کسر حریم سبز حاشیه جنوبی محور همت با تأمین شبکه های دسترسی و سرانه های خدماتی محله های مورد نیاز ، برای جمعیت پیش بینی شده به میزان 4000 واحد مسکونی ( با کد زیر پهنه R131  ) اختصاص یابد .

3 – طراحی سایت پلان مجموعه به تایید معاونت شهرسازی و معماری برسد.

4 – تأمین آب پس از اتمام تصفیه خانه ششم تهران و تخصیص منابع مالی مقدور خواهد بود و شبکه فاضلاب نیز با ارائه طرح و تأمین منابع مالی در سالهای آتی میسر می شود .

مصوبه کمیسیون : موضوع در جلسه مورخ 91/3/8 کمیسیون ماده پنج مطرح و با نظریه کارگروه فنی موافقت به عمل آمد و مقرر گردید سرانه خدماتی هفتگانه و به ویژه مسجد در طرح مجموعه لحاظ گردد و نقشه مجموعه با رویکرد شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی تهیه و به تایید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی برسد.
print