بند 4 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05 1391/4/26 2089بازدید

بند 4 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05

 مشخصات
ملک
 :

شماره پرونده : 114/42782                                         مورخ : 91/1/21                رديف : 670

پلاک ثبتی : ق 3104/2081/4                                    منطقه : 3

آدرس : خیابان شهید دستگردی 0 خیابان نفت شمالی - نبش کوچه 12 - بلوک 18B3 .

مساحت طبق سند : 982/31 مترمربع              مساحت پس از اصلاحي : 961/54 مترمربع  

عرض گذرهاي دسترسي به ملك : شرقاً 16 متری و جنوباً 12 متری
کاربری طبق طرح تفصیلی جدید :

بر اساس طرح تفصیلی جدید ، ملک فوق در زیر پهنه R251 ( مسکونی پهنه مرکزی با حداکثر تراکم ساختمانی 250% در 5 طبقه با حداکثر سطح اشغال 50% ) واقع گردیده است .

شایان ذکر آنکه بر اساس طرح تفصیلی قبلی ،کاربری ملک مسکونی بوده است .
وضع موجود : ملک موصوف در وضع موجود بصورت ملک محصور با یک ساختمان اداری یک طبقه می باشد .
موضوع
 درخواست :

شهرداری منطقه 3 طی نامه شماره 503/1536 مورخ 91/1/20 تقاضای احداث مجتمع تجاری - اداری در ملک فوق بشرح ذیل را مطرح نموده است :

- زیر زمینهای اول الی هشتم جهت استفاده پارکینگ و مشاعات در سطح اشغال 100% .

- طبقات همکف و اول جهت استفاده تجاری و مشاعات در سطح اشغال 80% .
- طبقات دوم الی هشتم جهت استفاده اداری و مشاعات در سطح اشغال 40% .

توضیحات
 تکمیلی :

- بر اساس صورتجلسه مورخ 85/6/25 کمیسیون ماده 7 ، ملک مورد تقاضا باغ محسوب نگردیده است .
نظریه کار گروه فنی :

موضوع در جلسه مورخ 91/2/2 کارگروه فنی مطرح و به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت :

1- زیر زمینهای دوم الی هشتم در سطح اشغال 100%و زیرزمین اول با سطح اشغال 50% جهت استفاده پارکینگ و مشاعات

2- طبقات همکف و اول جهت استفاده تجاری و مشاعات در سطح اشغال 50% .

3- طبقات دوم الی ششم جهت استفاده اداری و مشاعات در سطح اشغال 50% .

مصوبه
 کمیسیون :

موضوع در جلسه مورخ 91/3/8 کمیسیون ماده پنح مطرح و به شرح ذیل مصوب گردید:
1- زیر زمینهای دوم الی هشتم در سطح اشغال 100 درصد و زیرزمین اول با سطح اشغال 50 درصد جهت استفاده پارکینگ و مشاعات.
2- طبقه همکف جهت استفاده تجاری و مشاعات در سطح اشغال 50 درصد.
3- طبقه اول جهت استفاده دفاتر تجاری و مشاعات در سطح اشغال 50 درصد.
4- طبقات دوم الی ششم جهت استفاده اداری و مشاعات در سطح اشغال 50 درصد .print