بند 3 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05 1391/4/26 1224بازدید

بند 3 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05

 مشخصات
ملک
 :

شماره پرونده : 114/132869                                    مورخ : 91/2/12            رديف : 681

پلاک ثبتی : 3467/422/73                                                        منطقه : 3

آدرس : خیابان آفریقا – ضلع شمالغربی تقاطع خیابان شهید ستاری – پلاک 110 – بلوک 18B3 .

مساحت طبق سند  :  1508 مترمربع                       مساحت پس از اصلاحي : 1461/75 مترمربع  

عرض گذرهاي دسترسي به ملك : شرقاً آفریقا ( 24 متری ) و جنوبا ًشهید ستاری ( 24 متری )
کاربری طبق طرح تفصیلی جدید : بر اساس طرح تفصیلی جدید ملک فوق در زیر پهنه M112 ( مختلط تجاری ، اداری و خدمات با مسکونی حداکثر تراکم ساختمانی 350% در 7 طبقه و سطح اشغال 80% در همکف و 45% در طبقات بالاتر با حداقل ضریب سکونت 50% ) واقع گردیده است . ضمناً حداقل مساحت قطعه 500 مترمربع و حداقل عرض گذر 16 متر می باشد .
وضع موجود : ملک موصوف در وضع موجود بصورت 3 طبقه و متروکه می باشد .
موضوع
 درخواست :

شهرداری منطقه 3 طی نامه شماره 503/6717 مورخ 91/2/11 تقاضای احداث مجتمع تجاری ، اداری در ملک مذکور به شرح ذیل را مطرح نموده است :

- زیرزمینهای دوم الی نهم جهت استفاده پارکینگ و مشاعات پروژه در سطح اشغال 97/3% .

- زیرزمین اول جهت استفاده تجاری ( 858/68 مترمربع ) و مشاعات در سطح اشغال 94/37% .

- همکف جهت استفاده 6 واحد تجاری ( 740/96 مترمربع ) و مشاعات در سطح اشغال 88/6 % .

- طبقه اول جهت استفاده 8 واحد تجاری ( 944/47 مترمربع ) و مشاعات در سطح اشغال 82/75 % .

- طبقات دوم الی بیست و یکم جهت استفاده هر طبقه 4 واحد اداری ( هر طبقه 769/08 مترمربع )  و مشاعات در سطح اشغال 57/63 % .
توضیحات
 تکمیلی :

- ملک موصوف دارای پایانکار ساختمانی مسکونی  شماره 32049893 مورخ 18/7/1388 بصورت 2 طبقه روی همکف و زیرزمین می باشد .

-  کمیسیون تبصره ذیل ماده هفت قانون حفظ و گسترش فضای سبز طی نظریه مورخ 1/7/88 ملک فوق را باغ محسوب نکرده است .
نظریه کار گروه فنی :

موضوع در جلسه مورخ 91/2/30 کارگروه فنی مطرح و با سطح اشغال مورد درخواست در 12 طبقه روی همکف و زیرزمینها موافقت بعمل آمد .
مصوبه
 کمیسیون :

موضوع در جلسه مورخ 91/3/8 کمیسیون ماده پنج مطرح و با نظریه کارگروه فنی موافقت به عمل آمد.print