بند 2 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05 1391/4/26 2521بازدید

بند 2 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05

 مشخصات
ملک
 :

شماره پرونده : 114/277682                                        مورخ : 90/3/18              رديف : 566

پلاک ثبتی : 61 و 60 و 59 و 7/676                                                                   منطقه : یک

آدرس : خیابان باهنر - خیابان امیدوار - خیابان شهید ارسلان - بلوک 12B5  

مساحت طبق سند : 21878/3                                     مساحت پس از اصلاحي :--------------

عرض گذرهاي دسترسي به ملك :  8 و 12 متری
کاربری مصوب (ملاک عمل) :
براساس مصوبه بند 7 صورتجلسه 248 کمیسیون ماده پنج مورخ 73/4/28 با تغییرکاربری ملک فوق از پارک عمومی به ورزشی ، تفریحی با حداکثر ایجاد 10% مستحدثات ورزشی موافقت بعمل آمد .
کاربری طبق طرح تفصیلی جدید : براساس طرح تفصیلی جدید ملک موصوف در زیر پهنه G323 ( محدوده حفاظت ویژه - حد کالبدی شهری ) قرار گرفته و کاربری آن در لایه های نقشه طرح پهنه بندی به صورت خدماتی ( تفریحی - ورزشی ) تثبیت شده منعکس شده است.
وضع موجود : پلاک های فوق در وضع موجود بصورت محدوده مشجر و محصور بوده که از آن قبلا" بصورت مجموعه تفریحی بانک ملت بهره برداری می شده است .
موضوع درخواست :شهرداری منطقه یک قبلاً طی نامه شماره 501/101/21658 مورخ 90/2/26 تقاضای مالکین ( بانک ملت ) به همراه گزارش مطالعات امکان سنجی ارسال شده ، مبنی بر تغییرکاربری ملک مزبور از ورزشی ، تفریحی به مسکونی و احداث بنا به شرح ذیل را مطرح نموده است :

 

کاربری مورد تقاضا

سطح اشغال

تعداد طبقه

مساحت کل زیربنا ( m2)

تراکم ساختمانی

مسکونی

( اقامتی  ویژه )

7 بلوک هر بلوک 600 مترمربع کلا" 4200 مترمربع در 2/19% عرصه

10

42000

192 درصد
توضیحات تکمیلی :

موضوع احداث بنای ورزشی ، تفریحی و اقامتی در ملک فوق قبلا"در جلسه مورخ 1388/9/24 کارگروه ه فنی
 مطرح و با مورد تقاضا واحداث مجتمع تندرستی - اقامتی ( باغ تندرستی و فضاهای جنبی مورد نیاز ) با سطح اشغال حداکثر پانزده درصد ( 15% ) و تراکم ساختمانی حداکثر یکصد و بیست درصد ( 120 % ) موافقت بعمل آمدلیکن موضوع در جلسه 88/9/30 کمیسیون ماده پنج مطرح و منجر به اتخاذ تصمیم نگردید . سپس موضوع مجدداً در جلسه مورخ 90/4/21 کارگروه فنی مطرح وبا کلیات طرح موصوف  بصورت مجتمع اقامتی - تندرستی موافقت بعمل آمد و مقرر گردید موقعیت بنا در محدوده ایکه درختان کمتری دارد ( جنوب ملک )پیش بینی گردد و گزارش امکان سنجی اصلاح و به کمیته فنی ارائه گردد .

- در حال حاضر شهرداری منطقه یک طی نامه شماره 501/165376 مورخ 90/12/17 آخرین گزارش امکان سنجی تهیه شده توسط معاونت محترم سرمایه گذاری و امور شرکتهای بانک ملت را جهت ارائه در جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج ارسال نموده است که بر اساس گزارش فوق سایت پلان پروژه که محل درختان و بلوکهای مورد درخواست بر روی آن مشخص گردیده ارائه و دو گزینه جهت احداث بنا پیشنهاد شده که گزینه 1 بعنوان گزینه برتر به شرح ذیل می باشد :

* احداث 8 بلوک 11 طبقه ( روی 3 طبقه زیرزمین ) با مشخصات هر بلوک بصورت زیر :

- زیرزمینهای اول الی سوم جهت استفاده پارکینگ و مشاعات در مساحت 550 مترمربع .

- همکف جهت استفاده ورودی ، خدماتی و مشاعات در مساحت 400 مترمربع .

- طبقات اول الی هشتم جهت استفاده هر طبقه 2 واحد مسکونی ( اقامتی ویژه ) و مشاعات در مساحت 550 مترمربع .

- طبقات نهم و دهم جهت استفاده 2 واحد مسکونی (اقامتی ویژه ) دوبلکس و مشاعات در مساحت 550 مترمربع .

* تعداد کل بلوک های مسکونی و خدماتی طرح 9 بلوک با سطح اشغال 20% (47750 مترمربع ) ،تعداد طبقات
بلوک های مسکونی 11 طبقه (تعداد کل واحدهای مسکونی 144 واحد) و بلوک خدماتی 2 طبقه روی زیرزمین وتعداد کل پارکینگهای تامین شده 256 واحد می باشد
.

ضمناً جهت ارائه خدمات به بهره برداران ، یک ساختمان در ضلع جنوبی پیشنهاد گردیده که به خدماتی از جمله ورزشی ، سرگرمی ، محل بازی کودکان و سالن اجتماعات به شرح ذیل اختصاص یافته است :

- زیرزمین های اول و دوم جهت استفاده ورزشی و مشاعات در مساحت 550 مترمربع .

- همکف جهت استفاده سالن اجتماعات و مشاعات در مساحت 550 مترمربع .

- طبقه اول جهت استفاده خدماتی و مشاعات در مساحت 550 مترمربع .
نظریه کار گروه فنی :

موضوع در جلسه مورخ 90/12/20 کارگروه فنی مطرح و با مور تقاضا در قالب 2 پیشنهاد بشرح ذیل موافقت بعمل آمد  :

1-  70% از کل ملک با کاربری پارک عمومی ( G111) جهت تامین سطوح و سرانه های سبز و خدمات شهری به شهرداری واگذار گردد که غیر قابل تفکیک می باشد .

- 30% از کل پلاک به کاربری مسکونی اختصاص یابد و در قدرالسهم مالک قرار گیرد .

- احداث بنای مسکونی با رعایت سطح اشغال 20% در کل پلاک و با حفظ درختان و با ارائه پیشنهاد تعداد طبقات مسکونی توسط مالک و اتخاذ تصمیم توسط اعضاء محترم کمیسیون ماده پنج انجام پذیرد .

2- در صورت عدم تمایل مالک به واگذاری 70% از ملک به شهرداری جهت استفاده عمومی و تصمیم مالک به استفاده از کل ملک طرح ارائه شده با اعمال سطح اشغال 15% کل ملک و تراکم 120% در کمیسیون ماده پنج مطرح گردد .
مصوبه کمیسیون :

موضوع در جلسه مورخ 90/12/22 کمیسیون ماده پنج مطرح و با مورد تقاضا به صورت مسکونی ویژه و خدماتی با سطح اشغال 20% و تراکم ساختمانی 220% موافقت به عمل آمد و مقرر گردید توده گذاری ساختمان ها به گونه ای باشد که حداکثر فضای سبز و درختان موجود حفظ شود و حداقل قطع و جابجایی درخت صورت پذیرد . بدیهی است عرصه ملک غیر قابل تفکیک می باشد .print