بند 1 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05 1391/4/26 1525بازدید

 
بند 1 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05

 مشخصات
ملک
 :

شماره پرونده : 114/1118120                            مورخ : 90/10/11                  رديف :  645

پلاک ثبتی : ( 1221و1218/1) و ( 1218و1218/9 )                                منطقه : یک

آدرس : خیابان شهید باهنر - خیابان عمار - بلوک 12C4 .

مساحت  طبق سند  : جمعاً 11220/2 مترمربع          مساحت پس از اصلاحي :--------------

عرض گذرهاي دسترسي به ملك : شرقاً 20 متری عمار و 12 متری
کاربری مصوب (ملاک عمل) :
املاک فوق طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی می باشد که امتداد گذر 12 متری طرح تفصیلی از قسمت شمالی ملک عبور
می کند .
کاربری طبق طرح تفصیلی جدید : بر اساس طرح تفصیلی جدید املاک موصوف در زیر پهنه R121  ( مسکونی با تراکم ساختمانی حداکثر 240% در 4 طبقه و سطح اشغال حداکثر 60% ) واقع و گذر 12 متری ذکر شده در نقشه طرح تفصیلی جدید نیز ابقا شده است .
وضع موجود : املاک مذکور در وضع موجود مشتمل بر دو بخش مجزا می باشد که بخش اول شامل قطعه 1 و 2 بصورت زمین محصور و فاقد بنای اساسی بوده و دارای تعدادی اصله درخت بطور پراکنده است و بخش دوم شامل قطعه 3و4 ( زمین اصلی است ) بصورت محوطه محصور و مشجر با بنای ویلایی 2 طبقه به روی زیرزمین است که دارای پایان کار قبل از سال 49 می باشد .
موضوع درخواست :

شهرداری منطقه یک طی نامه شماره 501/101/134185 مورخ 90/10/11 تقاضای تجمیع و تغییر کاربری املاک موصوف از مسکونی به تجاری ، اداری ، هتل و مسکونی و احداث بنا در 2 بلوک به شرح ذیل را مطرح نموده است :

* بلوک 1 بصورت 52 طبقه روی همکف جهت استفاده تجاری ،اداری و هتل :

- بلوک 1 در قطعه3و4 پلاک ثبتی شماره 1221و 1218/1 به مساحت 8213 متر مربع و به شرح کاربری و سطوح اشغال زیر
می باشد :

- زیرزمینهای دوم الی دهم جهت پارکینگ ومشاعات در سطح اشغال 40% .

- زیرزمین اول جهت استفاده 28 واحد تجاری (1495 مترمربع ) و مشاعات در سطح اشغال 32% .

- همکف جهت استفاده 21 واحد تجاری ( 1104مترمربع ) و مشاعات در سطح اشغال 29% .

- طبقه اول جهت استفاده 26 واحد تجاری ( 1157 مترمربع  ) و رستوران ( 297مترمربع ) و مشاعات در سطح اشغال 29% .

 - طبقات دوم الی هشتم هر طبقه 28 واحد تجاری ( هر طبقه 1454 مترمربع ) و مشاعات در سطح اشغال 29% .

- طبقات نهم الی چهل و نهم جهت استفاده اداری و هتل و مشاعات مربوطه در سطح اشغال 29% .

- طبقات پنجاه الی پنجاه و دو جهت استفاده هر طبقه 4 واحد تالار و مشاعات مربوطه در سطح اشغال 29% .

* بلوک 2 بصورت 39 طبقه روی همکف جهت استفاده مسکونی :

- بلوک 2 در قطعه  1و2 پلاک ثبتی شماره 1218/9 و 1218 به مساحت 3007/20 متر مربع به شرح کاربری و سطوح اشغال زیر
می باشد :

- زیرزمین اول الی دهم جهت استفاده پارکینگ و مشاعات در سطح اشغال 90% .

- همکف جهت استفاده ورودی ، سالن اجتماعات ، خدمات و پارکینگ و مشاعات در سطح اشغال 77% .

- طبقات اول الی هشتم جهت استفاده پارکینگ و مشاعات در سطح اشغال 80% .

- طبقه نهم جهت استفاده ورزشی و مشاعات در سطح اشغال 40% .

- طبقات دهم الی سی و نهم هر طبقه 2 واحد مسکونی و مشاعات در سطح اشغال 40% .
توضیحات تکمیلی :

 سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران طی نامه شماره 611/6/2104/1673 مورخ 84/8/29 پلاک ثبتی ( 1218/9و 1218) را باغ محسوب نکرده لیکن پلاک ثبتی ( 1218/1و 1221) را باغ اعلام نموده است :

- در ارتباط با احداث هتل در بلوک اول نظریه سازمان میراث فرهنگی اخذ نشده است و نقشه ها نیز به تأیید سازمان مزبور نرسیده است .

- در خصوص تداوم گذر 12 متری طرح تفصیلی ملاک عمل و طرح تفصیلی جدید ، با توجه به اینکه گذر مذکور بین 2 پلاک تجمیعی واقع گردیده و کماکان نیز در وضع موجود احداث نگردیده ، شهرداری منطقه تقاضای حذف آن را مطرح
نموده است .

- موضوع در جلسه مورخ 90/11/25 کارگروه فنی کمیسیون مطرح و مقرر گردید در این خصوص مهندسین مشاور تهیه کننده طرح گزارش تکمیلی و موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران و همچنین رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری املاک موصوف را جهت طرح مجدد موضوع ارائه نماید .

- در حال حاضر شهرداری منطقه یک طی نامه شماره 501/165708 مورخ 90/12/18 اعلام نموده هماهنگی های اولیه با اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران صورت گرفته و در خصوص رای ماده 12 اعلام نمودند باتوجه به پایان کار صادره مسکونی جهت پلاکهای موصوف ابهامی از نظر رعایت مفاد  ماده 12قانون زمین شهری وجود ندارد .
نظریه کار گروه فنی :
موضوع در جلسه مورخ 90/12/20 کارگروه فنی مطرح و با کلیات طرح احداث هتل و پارکینگ طبقاتی و اداری متعلقات مربوطه موافقت بعمل آمد و مقرر گردید در خصوص سطح اشغال و تعداد طبقات با توجه به وسعت بیش از یک هکتار ملک مراتب در کمیسیون ماده پنج اتخاذ تصمیم گردد .
مصوبه کمیسیون :

موضوع در جلسه مورخ 91/2/11 کمیسیون ماده پنج مطرح و با احداث بنا در دو بلوک جداگانه که بلوک اول هتل و بلوک دوم پارکینگ و مسکونی و ضمن موافقت با حذف گذر فی‌مابین املاک موصوف به شرح ذیل موافقت گردید:

1)     احداث بنا در بلوک اول به صورت هتل در 35 طبقه روی همکف با حداکثر سطح اشغال 30 درصد در طبقات همکف تا سی و پنجم و در طبقات زیرزمین برابر پیشنهاد ارائه شده و احداث تجاری و اداری براساس ضوابط احداث هتل امکان‌پذیر می‌باشد.

2)      احداث بنا در بلوک دوم به صورت پارکینگ و مسکونی مطابق پیشنهاد ارائه شده در 35 طبقه روی همکف و زیر زمینها .

3)     اخذ موافقت اصولی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مورد بلوک اول (هتل) قبل از صدور پروانه الزامی است.
4) مقرر گردید مالک مهلت دارد یکسال پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت اخذ پروانه ساختمانی اقدام نماید .

print