مصوبه شماره 506 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/03/01 1391/4/5 1100بازدید

مصوبه شماره 506 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/03/01

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه جدید شهر تهران در جلسه مورخه 1391/2/11 کمیسیون ماده پنج مطرح و پس از استماع گزارش مهندس مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی شهر تهران (پارس بوم همکار) و بحث و بررسی ، ضوابط و مقررات مذکور به تصویب رسید .


print