بند 4 مصوبه شماره 505 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/03/10 1391/4/4 1497بازدید

بند 4 مصوبه شماره 505 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/03/10

 مشخصات
ملک
:

شماره پرونده :  114/1399914                              مورخ : 90/12/16                          رديف :  542

پلاک ثبتی : 22146 و 6933/22145                                                 منطقه : 6

آدرس : خیابان شهید خالد اسلامبولی – ضلع جنوب شرقی پارک ساعی – نبش کوچه بیستم – بلوک 18E2 .

مساحت محدوده مورد نظر : 2000 مترمربع                               مساحت پس از اصلاحي :-------------
عرض گذرهاي دسترسي به ملك :
شرقاً 30 متری – جنوباً 12 متری و غرباً 6 متری 
کاربری طبق طرح تفصیلی جدید : بر اساس طرح تفصیلی جدید ملک فوق در زیر پهنه S123 قرار داشته که طبق مغایرتهای مربوط به پهنه بندی شهرداری منطقه 6 ، خیابان شهید خالد اسلامبولی از زیر پهنه مذکور به زیرپهنه S212 با 8 طبقه و حفظ تراکم 370% تغییر یافته که شامل پلاک فوق نیز می شود . ضمناً طبق طرح تفصیلی قبلی ، کاربری ملک موصوف وفق مصوبه بند 6 صورتجلسه 488 مورخ 90/3/9 کمیسیون ماده پنج ، تجاری – اداری در 7 طبقه روی 7 طبقه زیرزمین بوده است .
وضع موجود : املاک موصوف در اختیار ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) بوده و در وضع موجود از آن بصورت اداری استفاده می شود .
موضوع درخواست :

شهرداری منطقه 6 طی نامه شماره 506/65249 مورخ 90/12/15 تقاضای احداث مجتمع تجاری – اداری در املاک تجمیعی موصوف به شرح ذیل را مطرح نموده است :

- زیرزمینهای اول الی نهم جهت استفاده پارکینگ و مشاعات در سطح اشغال 100% .

- طبقات همکف و اول حهت استفاده تجاری ( هر طبقه 960 مترمربع ) و مشاعات در سطح اشغال 80% .

- طبقه دوم جهت استفاده تجاری ( 720مترمربع ) و مشاعات در سطح اشغال 60% .

- طبقه سوم جهت استفاده اداری ( 900مترمربع ) و مشاعات در سطح اشغال 60% .

- طبقات چهارم الی بیست و چهارم جهت استفاده اداری و مشاعات در سطح اشغال 60% .

- طبقات بیست و پنجم الی بیست و هشتم جهت استفاده اداری و مشاعات در سطح اشغال 30% .
توضیحات تکمیلی : با توجه به اینکه موضوع قبلاً در جلسه مورخ 9/3/90 کمیسیون مطرح گردیده ، درخواست جدید شهرداری منطقه جهت طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده پنج ارائه شده است .
مصوبه کمیسیون :

موضوع در جلسه مورخ 91/2/11 کمیسیون ماده پنج مطرح و به شرح ذیل موافقت به عمل آمد :

- زیرزمینهای دوم الی نهم جهت استفاده پارکینگ و مشاعات در سطح اشغال 100% .

- زیرزمین اول جهت استفاده تجاری و مشاعات در سطح اشغال 80% .

- طبقات همکف و اول جهت استفاده تجاری و مشاعات در سطح اشغال 50% و عقب رفتگی طبق ضوابط طرح تفصیلی جدید از خیابان خالد اسلامبولی الزامی است .

- طبقه دوم جهت استفاده تجاری و مشاعات در سطح اشغال 30% .

- طبقه سوم جهت استفاده اداری و مشاعات در سطح اشغال 30% .

- طبقات چهارم الی بیستم جهت استفاده اداری و مشاعات مربوطه در سطح اشغال 30% .


print