درکارگروه فنی کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران صورت گرفت: بررسی دستور العمل اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران 1398/5/2 105بازدید

دستورالعمل تدقیق ، شناسائی و بهره برداری از اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران درکارگروه فنی کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران  بررسی شد.

 به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور اعضـــاء‌، به مدیریت مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران  تشکیل شـــــــد.

در این جلسه در خصوص گزارش عملکرد کمیته معابر طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران تصمیم مقتضی بعمل آمد و در ادامه دستورالعمل تدقیق ، شناسائی و بهره برداری از اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران مورد رسیدگی قرار گرفت .

 

 

 

 print