در کارگروه فنی کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران صورت گرفت: بررسی دستور العمل اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران 1398/4/29 118بازدید

دستورالعمل تدقیق ، شناسائی و بهره برداری از اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران درکارگروه فنی کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران  بررسی شد.
 به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور اعضـــاء‌ ، مهندس آخوندی سرپرست اداره کل شهرسازی و طرح های شهری ، به مدیریت مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران  تشکیل شـــــــد.
 در این جلسه دستورالعمل تدقیق ، شناسائی و بهره برداری از اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران در دستور کار قرار گرفت و تمامی وقت جلسه با توضیحات مشاور طرح تفصیلی شهر تهران و بحث و بررسی اعضاء به این موضوع اختصاص داشت و ادامه رسیدگی به جلسه آتی موکول شد .
براساس این گزارش وسعت این اراضی در نقشه های مصوب طرح تفصیلی شهر تهران بیش از پنج هزار هکتار می باشد .print