در کارگروه فنی کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران صورت گرفت: رسیدگی به گزارش اقدامات کمیته تخصصی شبکه معابر شهر تهران 1398/4/22 85بازدید

گزارش اقدامات کمیته تخصصی شبکه معابر شهر تهران درکارگروه فنی کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران رسیدگی  شد.
 به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، جلسه هفتگی کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور اعضـــاء‌ ، خانم دکتر حاجوی شهردار منطقه 7 و مهندس آخوندی سرپرست اداره کل شهرسازی و طرح  های شهری ، به مدیریت مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران  تشکیل شـــــــد.
در این جلسه به مواردی که در کلیه مناطق شهری نیازمند بررسی بیشتر بوده و از جلسات گذشته باقی مانده بود و همچنین معابری که با کاربری های خدماتی طرح تفصیلی تلاقی داشتند و کمیته تخصصی شبکه معابر بر آن ها تصمیم مشروط اتخاذ کرده  بود رسیدگی و تصمیم مقتضی بعمل آمد .

 

 print