جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج 1397/8/6 101بازدید

جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور اعضاء‌ ، ‌سركار خانم مهندس صادق مالواجرد مدیر کل محترم شهرسازی و طرحهای شهری،و به مدیریت مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در این جلسه که با حضور شهرداران مناطق 22 و 15 تشکیل شد ، طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 پس از ارائه گزارش مشاور تهیه کننده طرح مقرر شد اصلاحات لازم در طرح بعمل آمده و در صورت صلاحدید کمیسیون ماده پنج ، پیشنهاد شهرداری تهران عینا" به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران احاله گردد. در این جلسه به موارد ارسالی توسط شهرداری منطقه 15 رسیدگی و تصمیم مقتضی بعمل آمد.
ضمنا" در خصوص کاربریهای آموزشی تثبیت شده نیز اتخاذ تصمیم گردید.


 

 print