تصویب پایش طرح تفصیلی محدوده شهرداری مناطق دو،یازده و هفده شهر تهران 1395/10/13 432بازدید

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور معاونین وزارتخانه ها و سازمانهای عضو ، مهندس چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران ، مهندس پشمچی زاده معاون شهرسازی و معماری و مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به ریاست دکتر قالیباف شهردار تهران تشکیل شد.

از مصوبات مهم این جلسه می توان به تصویب پایش طرح تفصیلی محدوده شهرداری مناطق دو،یازده و هفده اشاره کرد.

     مهندس اشراقی در این خصوص اظهار داشت : محدوده منطقه دو شهرداری تهران با کشیدگی شمالی-جنوبی از میانه شهر تا منتهی الیه شمالی آن ، درگستره ای به وسعت بیش از 4707 هکتار جمعیتی بالغ بر 630 هزار نفر را در خود جای داده است . این منطقه دارای 2586 بلوک شهری و 54944 قطعه بوده و متوسط اندازه قطعات مسکونی منطقه ، 408 متر مربع است . وسعت کاربری های خدماتی منطقه دو ، بیش از 380 هکتار وکاربری فضای سبز از وسعتی قریب به 203 هکتار برخوردار می باشد .

    منطقه یازده نیز در میانه شهر تهران با وسعتی حدود 1208 هکتار ،جمعیتی بیش از 288 هزار نفر را در خود جای داده است ، گستره این منطقه متشکل از 912 بلوک شهری 35499 قطعه بوده که میانگین وسعت قطعات مسکونی برابر 163 متر مربع می باشد ، گستره انواع کاربری های خدماتی موجود حدود 83 هکتار و سهم کاربری آموزشی بیش از سایر کاربری هاست .

     منطقه 17 شهرداری تهران در جنوب غرب کلانشهر درگستره ای به وسعت 823 هکتار ،جمعیتی بالغ بر 250هزار نفررا در خود جای داده است . محدوده منطقه دارای 1016 بلوک شهری و 39575 قطعه بوده که متوسط اندازه قطعات مسکونی منطقه برابر 101 متر مربع است . وسعت کاربری های خدماتی منطقه بیش از 82 هکتار است که کاربری فضای سبز وسعتی بیش از 43 هکتار را دارا می باشد .

   ایشان افزود : در جلسه کمیسیون پس از توضیحات مبسوط مشاور تهیه کننده طرح و اینکه در منطقه 2 شهر تهران پهنه G(حفاظت) 9/75 هکتار ، S(فعالیت) 2/3 هکتار افزایش (عمدتاً ناشی از اضافه شدن S222  )، M ( مختلط) 9/28 هکتار و R(سکونت) 2/50 هکتار کاهش یافته و در منطقه 11 شهر تهران پهنه G(حفاظت)4/47 هکتار ، M( مختلط) 3/23 هکتار افزایش ، R(سکونت) 2/22 هکتار و S(فعالیت ) 5/48 هکتارکاهش یافته و در منطقه 17 شهر تهران پهنه G(حفاظت ) 6/17 هکتار ، R(سکونت)4/14 هکتار افزایش ،M (مختلط )4/18 هکتار وS (فعالیت ) 6/13 هکتار کاهش یافته وکلیه تغییرات به تأیید کارگروه فنی رسیده با تصویب پایش طرح تفصیلی مناطق 2 ، 11 و 17 موافقت به عمل آمد .

       در ادامه جلسه طرح موضعی حفاظت ،صیانت و ساماندهی باغات کن واقع در محدوده شهرداری منطقه 5 با توضیحات مشاور تهیه کننده طرح مورد بحث و بررسی قرارگرفت و با توجه به اهمیت موضوع اتخاذ تصمیم به جلسه آتی موکول شد.


print