Login .:. 11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398
نمایش اخبار

کارگروه تحول نحوه ارائه خدمات دفاتر الکترونیک شهرتشکیل شد


با حکم گلپایگانی رئیس، دبير و اعضاء كارگروه تحول در نحوه ارائه خدمات دفاتر الكترونيك شهر در حوزه شهرسازي منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حامد سلیمی را به عنوان رئیس كارگروه تحول در نحوه ارائه خدمات دفاتر الكترونيك شهر در حوزه شهرسازي منصوب کرد .

هم چنین بنا به پيشنهاد مدير كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه و طی احکام جداگانه توسط معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهشاد برزوئی به عنوان دبیر و مهدی صالحی، امیر حسین نوابی، ساحره فروهی، شهین شفیعی، زهره عمارت کار،  بابک شیدایی و داود لطفی را به عنوان اعضای این كارگروه منصوب شدند.

دراحکام صادره رئیس، دبیر و اعضای كارگروه تحول در نحوه ارائه خدمات دفاتر الكترونيك شهر در حوزه شهرسازي آمده است :
«انتظار مي رود با تكيه بر نوآوري، تفكر سيستمي و رويكردهاي راهبردي نسبت به كاهش زمان، هزينه و افزايش شفافيت و رضايت شهروندان در جهت پيشبرد شعار "تهران، شهري براي همه" حسب وظايف ذيل اهتمام ورزيد:
1-شناسائي، ارزيابي، اصلاح و بروز رساني كليه فرآيندها و رويه هاي مرتبط با خدمات حوزه شهرسازي در دفاتر خدمات الكترونيك شهر؛
2-طراحي، توسعه و پياده سازي نظام مديريت بهبود فرآيند كسب و كار به منظور ايجاد اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روش هاي اجرايي در جهت تسريع و تسهيل در ارائه خدمات دفاتر الكترونيك شهر؛
3-همسوسازي مأموريت ها و اهداف شكل گيري دفاتر خدمات الكترونيك شهر با خط مشي و سياست هاي مديريت شهري به منظور جلوگيري از موازي كاري؛
4-بررسي قوانين و مقررات دروني و بيروني حاكم بر خدمات ارائه شده به منظور بازنگري و تدوين آيين نامه ها، دستورالعمل هاي منطبق با ضوابط و مقررات ملاك عمل.»

print