11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398
Menu
1398/4/11 91بازدید
انعقاد تفاهم نامه بین مدیریت بافت و بناهای تاریخی و شهرداری منطقه یازده

ابوالفتح  شادمهری از انعقاد تفاهم نامه ای فیمابین مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران و شهرداری منطقه یازده خبرداد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مدیر بافت و بناهای تاریخی گفت: موضوع این تفاهم نامه همکاری در تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی-آموزشی ، تحقق بخشی به برنامه اقدامات طرح ارتقاء کیفیت زندگی و احیاء و بهره برداری از بناهای ارزشمند و تاریخی است.

مهندس شادمهری با بیان اینکه طرح های مطالعاتی - پژوهشی مورد نیاز با توافق طرفین تهیه می شود،گفت: تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی - اجرایی در زمینه مدیریت بافت و بناهای تاریخی، استفاده از ظرفیت ها و امکانات مطالعات و طرح های تهیه شده در این زمینه و هم چنین استفاده مشترک از امکانات موجود شامل فضاهای کالبدی در اختیار طرفین، محورهای این تفاهم نامه است.

مدیر بافت و بناهای تاریخی درباره تعهدات شهرداری منطقه یازده در راستای این تفاهم نامه بیان کرد: اجرای برنامه ها و طرح های تدوین شده، استفاده از ظرفیت های برنامه ای و اعتباری در راستای تکمیل مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در راستای ارتقای کیفیت زندگی، معرفی نمایندگانی به منظور شرکت در فرآیند راهبری طرح ها و برنامه های در حال تدوین و همچنین شکل گیری کارگروه های مشترک پیرامون احیای بافت ها و بناهای تاریخی، تعهدات شهرداری منطقه یازده در این خصوص هستند.


شادمهری افزود: در همین راستا مدیریت بافت تاریخی نیز تعهداتی را عهده دار شد.

وی بیان کرد:تهیه و تدوین مطالعات و انجام پژوهش در زمینه سیاست ها و رویکردهای مواجهه با بافت ها وبناهای تاریخی ، کمک در تسهیل ارتباط با سایر دستگاه ها و نهادهای حکومتی ، تدوین بسته های حمایتی و تشویقی مرمت،احیاء و بهره برداری از بناهای ارزشمند تاریخی با همکاری شهرداری منطقه 11 و سازمان ها و نهادهای مرتبط و هم چنین تهیه بانک اطلاعاتی بناهای ارزشمند تاریخی محدوده شهرداری منطقه 11 تعهدات مدیریت بافت تاریخی در تفاهم نامه مذکور است.
وی افزود: درراستای اجرایی شدن تفاهم نامه به دنبال تهیه و تدوین راهکارهای اجرایی و تشکیل کمیته های راهبردی این تفاهم نامه هستیم.rating print بازگشت