Login .:. 08/20/2019 - سه شنبه 29 مرداد 1398
شرح وظایف اداره کل Minimize
معرفی نمایندگان منتخب وزارت کشور ، وزارت دادگستری ، شورای اسلامی شهر به کمیسیون های دهگانه.
بررسی کلیه دیتای ارسالی مربوط به پرونده ها  از مناطق به منظور رفع نقص های شکلی. 
ثبت کلیه اطلاعات پرونده ها به منظور پیگیری و پاسخگوئی به اربابان رجوع .
 ارجاع پرونده ها به کمیسیون های دهگانه جهت بررسی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی .
 تهیه اخطاریه متضمن خلافهای اعلام شده از طرف شهرداری مناطق و یا سایر نظرات کمیسیون بعنوان مالک / ذینفع 
 دریافت لوایح دفاعیه و اعتراضیه و نامه های مرتبط با پرونده و انعکاس آن در پرونده (درصورتیکه دفاترخدمات الکترونیک قادر به دریافت مدارک مذکورنباشند).
 اعتراض به آراء صادره مغایر با مفاد طرح جامع و تفصیلی و مقررات شهرسازی و معماری و ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر درخصوص آراء بدوی ( در صورت تفویض اختیار از سوی شهردار ).
 تفکیک پرونده های منتهی بصدور رأی و آماده نمودن پرونده و رأی جهت ارسال به منطقه جهت اقدام .
 انجام کلیه مکاتبات مربوط به پرونده با سایر مراجع.