شرح وظایف امور قراردادها

وظایف این واحد تطبیق مفاد قراردادها ( قبل و بعد از انعقاد) با ضوابط مقررات حقوقی می باشد بنحوی که در جریان مطالعه و پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه، روال پیش بینی شده برای آن به بهترین وجهی صورت پذیرد. در صورت بروز هر گونه اختلاف بین دستگاه نظارت و مهندسان مشاور طرف قراردادها، موظف است راه حل قانونی را تشخیص و به طرفین جهت اجرا ابلاغ نماید.

در واقع وظیفه همکاری و هماهنگی با اداره کل حقوقی در جهت احقاق حقوق معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به عهده این واحد می باشد.

رنگ پس زمینه:
 
الگوی پس زمینه:
اعمال تغییرات CSS فقط از طریق مدیر سایت امکان پذیر می باشد