شورای معاونین مناطق 22 گانه شهرداری تهران

جلسات کمیسیون ماده پنج شهر تهران

معاونت شهرسازی و معماری

اداره کل معماری و ساختمان


اداره کل طرح های شهری


اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری


اداره کل تدوین ضوابط


اداره کل حریم شهر تهران

کمیسیون ماده صد