تقدیر از پرسنل محترم معاونت شهرسازی

شورای معاونین مناطق 22 گانه شهرداری تهران

جلسات کمیسیون ماده پنج شهر تهران

کمیته نظام مهندسی


معاونت شهرسازی و معماری

اداره کل معماری و ساختمان


عکس های برگزیده شهر تهران

روابط عمومی و امور بین الملل


اداره کل طرح های شهری


تقدیر از کارشناسان نمونه سال 94

اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری


اداره کل تدوین ضوابط


معارفه در معاونت شهرسازی و معماری


اداره کل حریم شهر تهران

کمیسیون ماده صد