شرح وظایف اداره کل برنامه ریزی وتوسعه شهری امور شهرسازی و معماری

بررسي، تشخيص و تعيين نيازهاي حوزه معاونت شهرسازي ومعماري در جهت انجام هر چه بهتر ماموريت هاي محوله شهر تهران بر اساس قوانين، مقررات و خط مشي هاي ابلاغي با هماهنگي مراجع ذيصلاح.

بررسي و تعيين راه كارها، طرح ها و برنامه هاي اجرايي در راستاي اهداف و برنامه هاي مصوب حوزه.

برنامه ريزي، هماهنگي ، نظارت و پيگيري حسن اجراي وظايف و ماموريت هاي ادارات كل و معاونت هاي شهرسازي و معماري شهرداريهاي مناطق.

 ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه حوزه شهرسازي و معماري و ساير واحدهاي مرتبط در شهرداري تهران به منظور انجام مناسب فعاليت هاي مربوط به حوزه شهرسازي و معماري.

كنترل و نظارت در تهيه ، تنظيم ، تغيير و اصلاح بودجه ساليانه حوزه هاي شهرسازي و معماري مناطق و واحدهاي تابعه.

كنترل و نظارت بر تخصيص اعتبارات عمراني و جاري و نظارت بر هزينه كرد اعتبارات مرتبط.

نظارت بر حسن اجراي صحيح بودجه  حوزه هاي شهرسازي و معماري و واحدهاي تابعه و بررسي و اعلام نظر در خصوص پيشنهاد اصلاح بودجه واحدهاي تابعه.

تهيه گزارش انحرافات از بودجه و برنامه هاي ابلاغي و ارائه گزارش عملكرد.

نظارت بر فعاليت ها ، طرح ها و پروژه هاي مرتبط با حوزه معماونت شهرسازي و معماري از لحاظ كمي ، كيفي و مالي ( استقرار نظام كنترل پروژه) ، تهيه و ارائه گزارش عملكرد.

بررسي و تهيه گزارش پيشرفت فيزيكي پروژه هاي در دست اقدام حوزه و تجزيه و تحليل علل تاخير و عدم پيشرفت با توجه به برنامه زمانبندي پروژه ها.

بررسي و اعلام نظر در خصوص طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي ، در حال اجرا و خاتمه يافته حوزه هاي شهرسازي و معماري مناطق و واحدهاي تابعه و تعيين جايگاه آنها در برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت حوزه معاونت.

ارزيابي عملكرد ساليانه حوزه هاي شهرسازي و معماري مناطق با هدف رفع موانع ، مشكلات و ضعف ها، تقويت و كارآمد تر نمودن واحدهاي مذكور.

بررسي ، پيشنهاد و همكاري در زمينه تهيه ، تدوين ،تغيير و تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي و مورد نياز حوزه شهرسازي و معماري.

بررسي و پيشنهاد در امر يكسان سازي و ايجاد وحدت روبه در زمينه تهيه ، تدوين ، تغيير و آيين نامه هاي موجود در امور شهرسازي و معماري و ارائه پيشنهادات لازم جهت اصلاح و رفع مشكلات با هماهنگي مراجع ذيربط.

اتخاذ تدابير و انجام اقدامات لازم به منظور انتخاب ، رسيدگي و هماهنگي امور مهندسان مشاور شهر ساز طرف قرارداد شهرداري و نظارت بر فعاليتهاي آنان.

اعلام نيازهاي آموزشي پرسنل حوزه به واحدهاي ذيربط به منظور برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي .

تهيه و تدوين و پيشنهاد و نظارت بر محتواي شبكه پرتال در حوزه معاونت .

اتخاذ تدابير و ايجاد امكانات به منظور پشتيباني و امنيت سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري حوزه.

اخذ آمار و اطلاعات فعاليت ها و اقدامات انجام شده شهرسازي و معماري از واحدهاي تابعه حوزه شهرسازي و معماري مناطق 22گانه شهرداري تهران به منظور ايجاد بانك اطلاعات جامع حوزه شهرسازي و معماري.

تدوين برنامه هاي لازم جهت برخورداري از فن آوري اطلاعات و توسعه آن.

ساير وظايف حسب مورد كه از جانب مقام مافوق ابلاغ مي شود.

رنگ پس زمینه:
 
الگوی پس زمینه:
اعمال تغییرات CSS فقط از طریق مدیر سایت امکان پذیر می باشد