محمد تقی تقی زاده  متولد سال 1346 

کارشناس ارشد رشته شهرسازی

جانباز 30 درصد 8 سال دفاع مقدس

سوابق اجرایی و مدیریتی :

      عضو سازمان نظام مهندسی و دارای پروانه اشتغال در رشته شهرسازی

      عضو جامعه مهندسان شهرساز

      مدرس در رشته شهرسازی دانشگاه مازندران

      مدرس دانشگاه پیام نور

      مدرس در رشته شهرسازی  در شهرداری تهران

      عضویت در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها به عنوان نماینده وزارت کشور

      کارشناس رسمی دادگستری در رشته شهرسازی

      فعالیت در مهندسین مشاور بعد تکنیک به عنوان کارشناس و مسئول تهیه طرح های شهرسازی به مدت 3 سال

      نماینده شهرداران استان تهران در کارگروه معماری و شهرسازی و همچنین در بررسی طرح جامع شهر تهران

      کارشناس شهرسازی و معاون فنی و عمرانی شهرداری قرچک به مدت 4 سال

      شهردار قرچک از سال 83 تا 86

      شهردار بابلسر به مدت 5 سال

      قائم مقام شهردار منطقه 5 تهران از سال 86

      قائم مقام شرکت یادمان سازه (برج میلاد) سال