تاریخچه

در راستای سیاستهای شهرداری تهران و طبق دستور شهردار محترم تهران، به منظور هماهنگی های فرا بخشی در همه معاونت های شهرداری تهران، ادارات کل برنامه ریزی و هماهنگی تشکیل گردید.

بر این اساس در سال 1387، اداره کل برنامه ریزی و هماهنگی شهرسازی مناطق با مدیریت " سرکار خانم دکتر صدراعظم نوری"، در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با هدف برقراری هماهنگی بین واحدهای تابعه معاونت موصوف و نیز ارتباط بیشتر با امور مرتبط با شهرسازی شهرداریهای مناطق 22 گانه مستقر گردید. در اولین دوره مدیریتی، این اداره کل با 2 معاونت تحت عنوان "معاونت برنامه و بودجه" و "معاونت فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد" شروع بکار نمود. در آن مقطع به موضوعاتی نظیر کنترل و نظارت در تهیه، تنظیم، تغییر و اصلاح بودجه سالیانه واحد های تابعه معاونت شهرسازی و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات مرتبط، انجام اقدامات لازم به منظور انتخاب، رسیدگی و هماهنگی امور مهندسان مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی مناطق، ارزیابی عملکرد سالیانه حوزه های شهرسازی و معماری، ایجاد سازوکار های الکترونیکی هوشمند و پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری توسط این اداره کل پرداخته می شد.

در سال 1388 با ایجاد واحدهای جدید بنام های واحد آموزش، امور مهندسین مشاورین و همچنین واحد مالی ، موضوع مطالعات گسترده تر شد و موضاعاتی از قبیل:

- هماهنگی، نظارت و پیگیری حسن اجرای وظایف و ماموریت های واحد های تابعه معاونت شهرسازی و معماری

- انجام امور مربوط به فراخوان مهندسان مشاور شهرساز و معمار به منظور انعقاد قرارداد پروژه های موضعی و موضوعی تکلیفی طرح جامع شهر تهران

- نظارت بر طرح ها و پروژ های منعقد شده از لحاظ کمی، کیفی و مالی از طریق استقرار نظام کنترل پروژه

- اعلام نیاز های آموزشی پرسنل معاونت شهرسازی و معماری به واحد های مربوطه جهت برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی به شرح وظایف اداره کل اضافه گردید.

در اواخر سال 1389 با تغییر نام معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری تهران، این اداره کل نیز به" اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور شهرسازی مناطق" تغییر نام داد.

در خرداد ماه سال 1391 با تغییر مدیریت اداره کل و انتصاب" جناب آقای مهندس سعادتی" در این مقام ، به مرور این ساختار دچار تغییراتی گردید و با بازنگری چارت تشکیلاتی، اهداف، واحد ها و به تبع آن شرح وظایف جدیدی به به شرح وظایف قبلی ضمیمه گردید. واحدهای جدید تشکیل یافته عبارتند از:

- واحد نظارت و مدیریت بر طرحهای توسعه و عمران: با هدف ایجاد سامانه مدیریت و نظارت بر طرحهای توسعه و عمران شهر تهران و امکان نظارت سیستمی وهوشمندانه از روند تحول هر یک از پروژه ها و امکان اقدامات همزمان و هماهنگ این تغییرات

- واحد استقرار سیستمها و بهبود کیفیت مدیریت: با انجام وظایفی همچون طراحی و استقرار سیستمها، روشها و فرآیند های مناسب جهت انجام امور، انجام فرآیند بهبود مدیریت و استاندارد سازی و تضمین حرکت در جهت تعالی سازمانی

- دبیر خانه شورای اطلاع رسانی: که از مهمترین وظایف این شورا می توان دریافت در خواستها و اطلاع رسانی برای پیشنهاد طرحهای مطرح شده و پیگیری مصوبات اشاره نمود.

- واحد حقوقی و قراردادها: وظایف این واحد تطبیق مفاد قراردادها ( قبل و بعد از انعقاد) با ضوابط مقررات حقوقی می باشد بنحوی که در جریان مطالعه و پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه، روال پیش بینی شده برای آن به بهترین وجهی صورت پذیرد. در صورت بروز هر گونه اختلاف بین دستگاه نظارت و مهندسان مشاور طرف قراردادها، موظف است راه حل قانونی را تشخیص و به طرفین جهت اجرا ابلاغ نماید.

- واحد مالی و پشتیبانی: با هدف انجام کلیه اقدامات مرتبط با حوزه پشتیبانی از طریق اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران و همچنین انجام کلیه اقدامات و هماهنگی های مرتبط با امور مالی و اموال از طریق معاونت مالی و اداری شهرداری تهران

- مرکز اسناد و مدارک: که وظایفی از جمله جمع آوری، ساماندهی، طبقه بندی، حفظ و نگهداری تمامی اسناد و پروژه های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در مرکز آرشیو اسناد و مدارک را بعهده دارد.

- همچنین اخذ مجوز و افتتاح حساب سرمایه ای: برای معاونت شهرسازی و معماری و ایجاد ذیحسابی با هدف نظارت مستقیم و دقیق بر نحوه هزینه کرد اعتبارات موصوف از جمله اقدامات این دوره می باشد.

هم اکنون این اداره کل با دو معاونت و 12 واحد برابر چارت مربوطه با تعداد 51 پرسنل مشغول به کار بوده و در راستای دستیابی به اهدافی نظیر:

- نظارت و کنترل بر تحقق برنامه های مصوب (برنامه پنجم توسعه کشور، برنامه 5 ساله اول شهرداری تهران، برنامه عملیاتی دوساله 92-90 )

- تسهیل، تسریع و شفافیت در عملکرد شرکت های کارگزار و پرداخت ها به مهندسین مشاور معاونت شهرسازی و معماری

- از طریق افتتاح حساب سرمایه ای

- ایجاد ساز و کارمناسب قانونی جهت سهولت در عقد قرارداد ها و نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه ها از طریق ایجاد سیستم کنترل پروژه

- جمعبندی، یکسان سازی و یکپارچه نمودن سیاست های مختلف معاونت شهرسازی و معماری و هماهنگی آن با معاونت های شهرسازی و معماری مناطق22 گانه شهرداری تهران

- جلوگیری از انحرافات برنامه ای از طریق ارزیابی عملکرد ادارات کل و سایر واحد های تابعه معاونت شهرسازی و معماری

- ایجاد زیرساخت ها و بستر مناسب فن آوری اطلاعات جهت ارائه خدمات بهتر سیستم های مکانیزه

- بالا بردن سطح علمی و تخصصی کارشناسان معاونت شهرسازی و معماری در راستای اهداف و برنامه های موجود

- سهولت دسترسی عموم، متخصصان و ذینفعان به مطالعات پروژه های معاونت شهرسازی و معماری با استفاده از سیستم سامانه "مدیریت و نظارت بر طرح های توسعه و عمران شهر تهران"

- هماهنگی های درون و برون بخشی در جهت پیشبرد اهداف و برنامه ها و جلوگیری از بروز تداخلات کاری در انجام وظایف محوله

قدم های هدفمندی را در راستای اهداف شهرداری تهران به منظور تحقق چشم اندازها ، سیاست ها و راهبردهای طرح جامع تهران برداشته و در خدمت رسانی به شهروندان مثمر ثمر باشد.

رنگ پس زمینه:
 
الگوی پس زمینه:
اعمال تغییرات CSS فقط از طریق مدیر سایت امکان پذیر می باشد