اداره کل حریم

آدرس

خیابان کریمخان زند - خیابان ایرانشهر شمالی - نرسیده به طالقانی - کوچه مینوشهر - ساختمان شماره 3 شهرداری تهران - طبقه 5

تلفن : 96026240

فکس : 84312863

کد پستی : 1586984816

login