ورود به سایت
.:. 07/28/2014 - دوشنبه 6 مرداد 1393
 

برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 20-03-1393

برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 20-03-1393

دراین جلسه همچنین با حضور مسئولین شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) ، مشاور تهیه کننده طرح ،ابتدا توضیحات کلی در خصوص طرح راهبردی مجتمع های ایستگاهی مترو ارائه و سپس با سه طرح اولویت دار ( شریعتی...
آرشیو اخبار معاونت...
برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 30-02-1393

برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 30-02-1393

دراین جلسه با حضور آقای مهندس سلیمانی شهردار منطقه 3 یکی از پروژه های مهم در این منطقه مطرح و پس از بحث و بررسی و اصلاحات لازم ، نظریه کارگروه اخذ گردید همچنین در ادامه جلسه به منظور بهبود ضوابط باغا...
آرشیو اخبار معاونت...
برگزاری جلسه كميسيون ماده پنج شهر تهران در روز دوشنبه 15-02-1393

برگزاری جلسه كميسيون ماده پنج شهر تهران در روز دوشنبه 15-02-1393

دراین جلسه آقایان مهندس نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مهندس اشراقی رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به تشریح موارد پرداختند./
آرشیو اخبار معاونت...
برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 20-03-1393
برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 20-03-1393 1393/3/24
دراین جلسه همچنین با حضور مسئولین شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) ، مشاور تهیه کننده طرح ،ابتدا توضیحات کلی در خصوص طرح راهبردی مجتمع های ایستگاهی مترو ارائه و سپس با سه طرح اولویت دار ( شریعتی...
برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 30-02-1393
برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 30-02-1393 1393/3/17
دراین جلسه با حضور آقای مهندس سلیمانی شهردار منطقه 3 یکی از پروژه های مهم در این منطقه مطرح و پس از بحث و بررسی و اصلاحات لازم ، نظریه کارگروه اخذ گردید همچنین در ادامه جلسه به منظور بهبود ضوابط باغا...
برگزاری جلسه كميسيون ماده پنج شهر تهران در روز دوشنبه 15-02-1393
برگزاری جلسه كميسيون ماده پنج شهر تهران در روز دوشنبه 15-02-1393 1393/2/16
دراین جلسه آقایان مهندس نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مهندس اشراقی رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به تشریح موارد پرداختند./
برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 09-02-1393
برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 09-02-1393 1393/2/14
برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 24-10-1392
برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 24-10-1392 1392/12/24
دراین جلسه طرح ساماندهی اراضی فوقانی تونل رسالت - حد فاصل بزرگراه آفریقا تا خیابان اسد آبادی و ساماندهی اراضی ناحیه صنعتی شمال منطقه 20 تهران طرح گردید.
برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 17-10-1392
برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 17-10-1392 1392/10/28
دراین جلسه طرح موضعی و موضوعی مجتمع های ایستگاهی مترو و همچنین دستورالعمل ساماندهی ، مکانیابی و تدوین ضوابط و مقررات طراحی و توسعه پارکینگهای عمومی و طبقاتی تهران طرح گردید
برگزاری جلسه كميسيون ماده پنج شهر تهران در روز دوشنبه 18-09-1392
برگزاری جلسه كميسيون ماده پنج شهر تهران در روز دوشنبه 18-09-1392 1392/9/24
درابتدای جلسه عملکرد رصدخانه بویژه در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران تشریح شد و در خصوص خروجی های آن توضیحاتی ارائه گردید.
برگزاری جلسه كميسيون ماده پنج شهر تهران در روز دوشنبه 04-09-1392
برگزاری جلسه كميسيون ماده پنج شهر تهران در روز دوشنبه 04-09-1392 1392/9/6
برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 14-08-1392
برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 14-08-1392 1392/8/20
دراین جلسه برخی پرونده های موردی مناطق مختلف شهر تهران طرح گردید.
برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 07-08-1392
برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 07-08-1392 1392/8/12
دراین جلسه برخی پرونده های موردی مناطق مختلف شهر تهران طرح گردید.
بند 7 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05 1391/4/26
بند 6 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05 1391/4/26
بند 5 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05 1391/4/26
بند 4 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05 1391/4/26
بند 3 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05 1391/4/26
بند 2 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05 1391/4/26
بند 1 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05 1391/4/26
ابلاغ طرح تفصیلی یکپارچه جدید شهر تهران - شماره ابلاغ : 10/3606 - تاریخ ابلاغ : 1391/01/05 1391/4/5
مصوبه شماره 506 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/03/01 1391/4/5
بند 4 مصوبه شماره 505 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/03/10 1391/4/4
بند 2 مصوبه شماره 491 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 19-06-1390 1391/8/1
بند 1 مصوبه شماره 491 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 19-06-1390 1391/8/1
بند 13 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390 1391/7/24
بند 12 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390 1391/7/24
بند 11 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390 1391/7/24
بند 10 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390 1391/7/24
بند 9 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390 1391/7/24
بند 8 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390 1391/7/16
بند 7 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390 1391/7/16
بند 6 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390 1391/7/16

مهندس علی اشراقی