×

سمت

معاون شهرسازی و معماری

شماره تلفن

96026300
×

سمت

مسئول بسیج

شماره تلفن

96026337
×

سمت

شماره تلفن

×

سمت

سرپرست کمیته انضباطی دفاتر خدمات الکترونیک

شماره تلفن

96026454
×

سمت

مدیر روابط عمومی

شماره تلفن

96026050
×

سمت

مدیر امور اداری

شماره تلفن

96026027
×

سمت

رئیس اداره حقوقی و املاک

شماره تلفن

96026096
×

سمت

مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد

شماره تلفن

96026323
×

سمت

معاون اجرایی

شماره تلفن

96026501
×

سمت

معاون فنی

شماره تلفن

96026502
×

سمت

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

شماره تلفن

96026322
×

سمت

سرپرست فنی و اجرایی

شماره تلفن

96026400
×

سمت

سرپرست معاونت بررسی طرح های تفصیلی شهری

شماره تلفن

96026179
×

سمت

سرپرست شهرسازی و طرح های شهری

شماره تلفن

96026310
×

سمت

معاون طرح های توسعه شهری

شماره تلفن

96026187
×

سمت

معاون فنی اجرایی

شماره تلفن

---
×

سمت

مدیر کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور شهرسازی و معماری

شماره تلفن

96026309
×

سمت

معاون برنامه و بودجه

شماره تلفن

96026090
×

سمت

معاون فن آوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد

شماره تلفن

96026066
×

سمت

معاون معماری و ساختمان

شماره تلفن

96026313
×

سمت

معاون کنترل و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و امور مهندسین ناظر

شماره تلفن

96026126
×

سمت

معاون معماری و نما

شماره تلفن

96026192
×

سمت

معاون تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه

شماره تلفن

96026318
×

سمت

معاون صدورپروانه و پاسخگویی به استعلامات

شماره تلفن

96026291
×

سمت

سرپرست تدوين و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات

شماره تلفن

96026270
×

سمت

معاون اداره کل حریم

شماره تلفن

96026315
×

سمت

معاون هماهنگی و نظارت

شماره تلفن

96026020
×

سمت

معاون فنی و مهندسی

شماره تلفن

96026268
×

سمت

سرپرست مديريت بافت و بناهاي تاريخي

شماره تلفن

96026530
×

سمت

مدیرعامل

شماره تلفن

88795835