مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی : مجتبی شکری

سوابق تحصیلی :


فوق لیسانس مهندسی معماری دانشگاه تهران


سوابق اجرایی ، تجربی و مدیریتی :

ردیف
شغل یا مسئولیت
سالهای تصدی
محل خدمت
1
مدیرکل حریم
1398 تا کنون
معاونت شهرسازی و معماری
2
معاون مالی و اقتصادی شهرداری
سال 1397
منطقه 22
3
مشاور شهردار
سال 1396
منطقه 22
4
مشاور طراحی، شهرسازی و معماری
91-97
خارج از شهرداری
5
مشاور اقتصادی پروژه های اجرایی
88-91
سوریه
6
معاون شهرسازی
84-88
شهرداری منطقه 10
7
معاون عمران
77-88
شرکت ساماندهی
8
سرپرست معاونت عمرانی
1374
شهرداری منطقه 18

login