معاونت فنی و مهندسی

-بودجه بندی پروژه های عمرانی در حریم
-نظارت عالیه بر روند اجرای پروژه های عمرانی
- نظارت بر روند دقیق مرز محدوده مصوب روستاها ی واقع در حریم
- بررسی کارشناسی در خواست های ارسالی مناطق و استعلام سازمان ها و شرکت های مرتبط در گستره حریم
- برگزاری جلسات کارگروه فنی و تخصصی حریم
- پیگیری برگزاری جلسات کمیته فنی و تخصصی حریم، تعیین دستور کار، تنظیم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات
-شرکت در جلسات کارگروه و تهیه طرح های هادی و کمیته تصویب طرح های هادی روستائی
-کنترل پیگیری تحقق مصوبات کمیته فنی و کارگروه تخصصی حریم
- ارزشیابی و بررسی گزارشات و مطالعات ارسالی سازمان ها و شرکت های تخصصی
- شرکت در جلسات هماهنگی و تعامل با سازمان ها ی مرتبط با موضوع حریم " استانداری ، فرمانداری ، بنیاد مسکن ، و .... "
- پیگیری تحقق پذیری طرح راهبردی حریم پایتخت
- نظارت عالیه بر روند اقدامات و عملکرد مناطق دارای حریم از بعد موضوعی مرتبط با روند مهندسی و فنی
- کنترل میدانی مارکرها ی منصوبه در مرز حریم
- انجام بازدید های میدانی و تکمیلی پرونده های ارسالی از سوی مناطق
- ارائه گزارشات تخصصی و مدیریتی بر اساس ارجاع مدیریت .
- راهنمايي و ارشاد كاركنان معاونت مربوطه در زمينه مشاغل مورد تصدي و امور محوله .
-فراهم کردن زمینه مناسب جهت تحقق چشم اندازها، اهداف و سیاست های اداره کل حریم
- تدوين و تطبیق برنامه بلند مدت و کوتاه مدت برای سالهاي آتي و تعیین الویت ها
- تطابق دستورالعمل ها و برنامه ريزي ها با برنامه هاي كلان و قوانين و مقررات ملاک عمل
- نظارت ، تهيه و تنظيم برنامه ها و برنامه ريزي جهت اجراي طرحهاي اداره كل .
- ارزيابي کليه طرحها و برنامههاي ارائه شده و تجزيه و تحليل ، تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز ، جمع بندي و بررسي پيشرفت فيزيكي پروژه های حریم .
- ارتباط مستمر و انجام هماهنگي لازم با اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهر ی امور شهر سازی مناطق و شرکت در جلسات کمیته راهبری و آنالیز قیمت پروژه های معاونت شهر سازی و معماری
-تنظيم برنامه زمانبندي جزئيات كار براساس برنامه زماني اوليه قرارداد و اخذ تائيديه از مدیر پروژه
- جمع آوري اطلاعات كارهاي انجام شده و پيگيري پيشرفت كار و تهيه گزارشات جهت ارائه به مدیریت و سایر مراجع براساس فرمهاي تعريف شده
- بررسي علل تاخيرات كار و ارائه گزارشات ماهانه ، هفتگی و اظطراری از روند پیشرفت پروژه ها
برگزاری جلسات هماهنگی و کمیته های تخصصی اداره کل حریم
- هماهنگی براي انتخاب عوامل اجراي پروژه (مدیر طرح ، پیمانکاران و مشاوران) براساس دستورالعملها ، آئین نامه ها و ضوابط موجود به منظور عقد قرارداد و اجرائی شدن پروژه.
-مدیریت و نظارت عالیه براجراي پروژه در بخشهاي فنی ، مالی ، حقوقی و بازرگانی در چارچوب قراردادهاي منعقده به منظور اجراي صحیح قرارداد.
- نظارت بر هزینه های جاری و سرمایه ای مرکز رایانه و تائید و تصویب صورتحسابهای پرداخت .
- جمع آوری اطلاعات آماری صحیح و بموقع برای تنظیم و تهیه گزارشات ماهانه .
- پیگیری و بررسی و کنترل مراحل مناقصه و عقد قرارداد پروژه ها
- پیاده سازی WBS پروژه ها و پیگیری زمان بندی کلی و تفصیلی
- همکاری و مشاوره در جهت تعیین ابعاد مختلف پروژه ها، گردش کار و مکاتبات
- برگزاری جلسات با مناطق و ادارات مرتبط و .... در جهت مشخص کردن استراتژی و تکمیل برنامه اجرایی پروژه
- نظارت مستمر بر پیشرفت فیزیکی ضمن بررسی عوامل کلیدی مشاور در سطوح مدیریتی و کارشناس
- بررسی و اظهار نظر در باره توانایی نیروی تخصصی در پروژه
- پیگیری مطالبات پروژه از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهر امور شهر سازی مناطق بر اساس برنامه زمانبندی
- تهیه فرمت برنامه کنترل ماهانه و هفتگی پروژه مطابق شرح وظایف ابلاغی پروژه
- اعلام وضعیت پروژه با توجه به فرمهای مشخص در مقاطع زمانی
- اصلاح و پیگیری برنامه زمانبندی بر اساس تصمیمات اخذ شده و نظر کارفرما
- جمع آوري اطلاعات و تهیه آمار عملکرد از سایر معاونت ها
- تهيه و آمار و اطلاعات معتبر و متناسب با برنامه هاي اداره کل حریم بمنظور ارائه در رده های مختلف مدیریتی
- توزیع فرمهای مربوطه در واحدها و مشخص کردن اطلاعات پیشرفت کار و نهایتأ گزارش پیشرفت نهایی پروژه و اعلام تأخیر یا انحرافات و اطلاعات لازم
- تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهيه و تنظيم برنامه هاي اداره کل و اطلاع از وضعيت عملکردی
- ارزيابي ساليانه برنامههاي تدوين شده در اداره کل
- مشاركت در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه با اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور شهر سازی مناطق
- انجام مطالعه درباره اصلاح و بهبود روشهاي جاري در اداره کل
- برنامه ريزي لازم در خصوص بودجه بندي و بودجه ريزي طرحهاي اداره كل
- دریافت وپیگیری مصوبات اداره کل برنامه ریزی وسایر امور محوله مرتبط با موضوع برنامه وبودجه
- نظارت دقیق بر تهیه وتدوین پیش بینی بودجه های سالیانه واحد منطبق با اهداف برنامه های توسعه اداره کل حریم
- بررسي و پیشنهاد تهيه طرحهاي مطالعاتي، ساختاری و تفضيلي در پهنه های شمالی ، جنوبی ، شرقی وغربی حریم شهر تهران با توجه به نظارتهای میدانی واعلام نیاز مناطق .
- راهنمايي و ارشاد كاركنان معاونت مربوطه در زمينه مشاغل مورد تصدي و امور محوله .

login