اهم وظایف اداره کل حریم

1- سیاست گذاری ، تدوین قوانین و نظارت عالی بر انجام وظایف شهرداری های مناطق دارای حریم در ارتباط با عرصه حریم شهر تهران .
2- یکپارچه سازی منابع اطلاعاتی .
3- برقراری تعامل سازنده با سایر دستگاهها و نهادهای ذیمدخل درون و برون سازمانی در حریم در راستای حفظ و صیانت از حریم و ایجاد زمینه توسعه پایدار در حریم شهر تهران .
4- هوشمند سازی کلیه سیستم های اطلاعاتی بمنظور پایش و کنترل حریم شهر تهران .
5- دریافت ساست ها و تدابیر ابلاغی از سوی شهردار و شورای اسلامی شهر تهران از طریق معاونت شهرسازی و معماری و ابلاغ و نظارت بر اجرای صحیح موارد به مناطق دارای حریم .
6- رسیدگی به درخواست های اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با حریم شهر تهران .
7- انجام مطالعات ، برنامه ریزی و طراحی برنامه های هدفمند در جهت ارتقا ، بهبود و اصلاح کیفیت محیط زیست حریم .
8- انجام مطالعات ، برنامه ریزی و طراحی پروژه های موضوعی و موضعی مربوط به نحوه استفاده از اراضی در سطح حریم شهر تهران مرتبط با برنامه ها و طرح های مصوب بالادست .
9- تهیه و تدوین برنامه های راهبردی از قبیل طرح راهبردی حریم پایتخت به منظور یکپارچه سازی قوانین و مقررات ملاک عمل برای شهرداری های واقع در حریم پایتخت .
10- برقراری تعامل و هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح به منظور هماهنگی در جهت تدوین سازو کارهای مناسب برای استقرار و فعالیت نیروهای مسلح در حریم شهر مطابق اصول حفظ و صیانت از حریم و طرح های بالادست .
11- هدایت و راهبری بر حریم مناطق با همکاری شهرداری های مناطق دارای حریم .

login