دبیرخانه کمیسیون ماده 5

آدرس

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نرسیده به چهارراه شهید آیت ا... طالقانی، انتهای کوچه مینوشهر، ساختمان شماره 2 معاونت شهرسازی و معماری

تلفن: 96026000 الی 96026002

شماره پیامک: 137000002705