تابلو اعلانات
طبقه پنجم حوزه ریاست
طبقه چهارم دفتر کمیسیون معاون فنی اجرایی حراست
طبقه سوم واحد کارشناسی واحد ابلاغ مصوبات
طبقه دوم مدیر مالی و اداری روابط عمومی مالی و اموال واحد حقوقی معاون بررسی طرح های تفصیلی
طبقه اول مشاورین اموراداری نمازخانه دبیرخانه پرسنلی و کارگزینی - رفاهی
همکف واحد فن آوری اطلاعات و آمار مسئول ساختمان آرشیوالکترونیکی اسناد واحد طرح های موضعی و موضوعی
زیرزمین سالن کنفرانس