دفتر مدیریت

دفتر مدیریت

رضا

سپرد

مدير دفتر مدیر کل

96026361

اسداله

گلباز

کارشناس

96026363

یعقوب

امیر قمری

کارشناس

96026362

مشاورین

مشاورین

امیر طاهر

ارجمند

مشاور

96026401

حمید

نصراله زاده

مشاور

96026389

هوشنگ

امیری شهرک

مشاور

96026373

فضل اله

نصیری

مشاور

96026396

شکراله

بنار

مشاور

96026377

واحد حقوقی

واحد حقوقی

محمد

مجتهد زاده

رئیس واحد حقوقی

96026394

نیلوفر

مصلح

دفتر واحد حقوقی

96026382

معاونت فنی و اجرایی

معاونت فنی و اجرایی

علی

نورزاده

معاون فنی و اجرایی

96026400

عابدین

رویانیان

دفتر معاون فنی و اجرایی

96026367

واحد دفتر کمیسیون

واحد دفتر کمیسیون

رضا

فتحعلی بیگلو

رئیس واحد دفتر کمیسیون

96026370

هدا

استکی

کارشناس

96026372

لیلا

اکبری یامچلو

کارشناس

96026371

لیلا

شیری مزلقانی

کارشناس

96026375

واحد ابلاغ مصوبات

واحد ابلاغ مصوبات

علی

علیزاده

رئیس واحد ابلاغ مصوبات

96026378

سیده انسیه

میر جوادی

کارشناس

96026376

رضا

مرحمتی

کارشناس

96026404

فرشاد

فیروز فر

کارشناس

96026403

منوچهر

برنادل

کارشناس

96026379

عزیزاله

قهاری

کارشناس

96026374

واحد طرح های موضعی و موضوعی

واحد طرح های موضعی و موضوعی

حلیمه خاتون

هادی پور

رئیس واحد طرح های موضعی و موضوعی

96026384

نسرین

سلطان مرادی

کارشناس

96026381

معاونت بررسی طرح های تفصیلی

معاونت بررسی طرح های تفصیلی 

سید حامد

بنی رضی مطلق

معاون بررسی طرح های تفصیلی

96026179

مریم

بزرگی

دفتر معاون بررسی طرح های تفصیلی

96026393

واحد کارشناسی

واحد کارشناسی

قاسم

امانی

رئیس واحد کارشناسی

96026388

ابوالفضل

فاضلی پور

کارشناس

96026385

عبدالرحمان

خلیل پور

کارشناس

96026407

نهال

انتظام نیا

کارشناس

96026386

علیرضا

محتشمی تبریزی

کارشناس

96026369

محمد

شایسته

رابط اداری

96026383

حوریه

ادنان وش

کارمند

96026380

مدیر مالی و اداری

مدیر مالی و اداری

میر اکبر

رضوی

مدیر مالی و اداری

96026392

فرحناز

بهار

دفتر مدیر مالی- اداری

96026058

واحد آمار و فناوری اطلاعات

واحد آمار و فناوری اطلاعات

علی رضا

زندی

رئیس واحد آمار و فناوری اطلاعات

96026414

حسین

کریم توسیرکانی

کارشناس

96026412

طیبه

طهماسبی

کارشناس

96026413

حسین

کوردانی

کارشناس

96026387

 واحد دبیرخانه

واحد دبیرخانه

جواد آقا

فقیهی نیا

رئیس واحد دبیرخانه

96026391

ناهید

امیر قمری

کارشناس

96026368

جلال

آل آقا

کارشناس

96026399

ابوذر

مقرب

مسئول بایگانی

96026408

حسین

زمان زاده ثمرین

کارمند بایگانی

96026398

مالی و اموال

مالی و اموال

نسرین

باغستانی

مسئول مالی و اموال

96026397

محسن

حیدرآقا

کارشناس

96026419

پرسنلی و کارگزینی - رفاهی

پرسنلی و کارگزینی - رفاهی

الهام

حسن بیگی

کارشناس مسئول پرسنلی و کارگزینی

96026395

شیوا

باغشمالی

کارشناس رفاهی

96026347