مجموعه مصوبات کمیسیون ماده 5

جلد اول (از 1 تا 165)

مصوبات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری

جلد اول (از 1 تا 170)

مصوبات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری

جلد دوم (از 171 تا 277)

مجموعه مصوبات کمیسیون ماده 5

جلد دوم (از 166 تا 238)

فهرست نمایه های مجموعه مصوبات کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری

جلد سوم

مصوبات کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری

جلد چهارم (از 278 تا 306)

مصوبات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری

جلد پنجم از مصوبه 306 تا 339

مصوبات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری

جلد ششم (از مصوبه 340 تا 365)

مصوبات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری

جلد هفتم (از مصوبه 366 تا 426)

نسخه دیجیتال کتب مصوبات دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران