دکتر

سید محمد علی افشانی

sample3
شهردار تهران
رئیس کمیسیون

دکتر

پیروز حناچی

sample4
معاون شهرسازی
ومعماری شهردار تهران

مهندس

علی اشراقی

sample4
رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

مهندس

محسن هاشمی

sample3
رئیس شورای اسلامی شهر تهران
عضو ناظر کمیسیون

دکتر

محمد سعید ایزدی

sample4
معاون وزارت راه وشهرسازی
عضو کمیسیون

مهندس

هوشنگ خندان دل

sample3
معاون وزارت کشور
عضو کمیسیون

مهندس

محمدعلی جوادی

sample4
معاون وزارت جهاد کشاورزی
عضو کمیسیون

مهندس

حمیدرضا جانباز

sample3
معاون وزارت نیرو
عضو کمیسیون

دکتر

محمدحسن طالبیان

sample4
معاون سازمان میراث فرهنگی،صنایع
دستی وگردشگری.عضو کمیسیون

دکتر

مسعود تجریشی

sample3
معاون سازمان حفاظت محیط زیست
عضو کمیسیون