نمودار سازمانی دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

رئیس واحد حقوقی

مشاور و مدیر دفتر

معاون فنی و اجرایی

رئیس گروه طرح های موضعی و موضوعی

رئیس دفتر کمیسیون

کارشناس

کارشناس

رئیس واحد آتلیه

کارشناس

کارشناس

کارشناس

کارشناس

کارشناس

معاون بررسی طرح های تفصیلی

رئیس گروه کارشناسی

مدیر مالی و اداری

مسئول مالی و اموال

رئیس آمار و فن آوری اطلاعات

رئیس امور اداری