فرم ها

 TitleSize Clicks
درخواست صدور کارت پرسنلی (جدید)101/98 KBDownload1234
درخواست صدور کارت پرسنلی (المثنی)124/90 KBDownload832
درخواست صدور کارت پرسنلی (جابجایی با ارائه کارت قبلی)56/90 KBDownload188
درخواست صدور کارت پرسنلی (تغییرات با ارائه کارت قبلی)127/01 KBDownload430
درخواست صدور کارت شناسایی56/50 KBDownload363
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان قراردادی)90/00 KBDownload1021
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان رسمی)96/50 KBDownload924
تسویه حساب نهایی پرسنل قراردادی172/52 KBDownload168
تعهدنامه اياب و ذهاب290/02 KBDownload358
ارزشیابی ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد، خبره و مالی4/57 MBDownload236
فرم گروه تشویقی مدیران شهرداری تهران18/06 KBDownload350
فرم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد (سنوات ارفاقی) کارمندان ثابت4/57 MBDownload297
عدم پانچ92/50 KBDownload326
درخواست کسر ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص62/55 KBDownload193
درخواست برقراری فوق العاده جذب برای کارکنان طرف قرارداد با شرکت خدمات اداری شهر4/57 MBDownload150
درخواست بازخرید یا بازنشستگی421/38 KBDownload156
درخواست احتساب سوابق94/89 KBDownload404