فرم ها

 TitleSize Clicks
درخواست صدور کارت پرسنلی (جدید)101/98 KBDownload2163
درخواست صدور کارت پرسنلی (المثنی)124/90 KBDownload1220
درخواست صدور کارت پرسنلی (جابجایی با ارائه کارت قبلی)56/90 KBDownload299
درخواست صدور کارت پرسنلی (تغییرات با ارائه کارت قبلی)127/01 KBDownload688
درخواست صدور کارت شناسایی56/50 KBDownload452
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان قراردادی)90/00 KBDownload1489
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان رسمی)96/50 KBDownload2220
تسویه حساب نهایی پرسنل قراردادی172/52 KBDownload248
تعهدنامه اياب و ذهاب290/02 KBDownload455
ارزشیابی ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد، خبره و مالی4/57 MBDownload400
فرم گروه تشویقی مدیران شهرداری تهران18/06 KBDownload454
فرم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد (سنوات ارفاقی) کارمندان ثابت4/57 MBDownload488
عدم پانچ92/50 KBDownload416
درخواست کسر ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص62/55 KBDownload287
درخواست برقراری فوق العاده جذب برای کارکنان طرف قرارداد با شرکت خدمات اداری شهر4/57 MBDownload238
درخواست بازخرید یا بازنشستگی421/38 KBDownload236
درخواست احتساب سوابق94/89 KBDownload501