فرم ها

 TitleSize Clicks
درخواست صدور کارت پرسنلی (جدید)101/98 KBDownload1326
درخواست صدور کارت پرسنلی (المثنی)124/90 KBDownload936
درخواست صدور کارت پرسنلی (جابجایی با ارائه کارت قبلی)56/90 KBDownload233
درخواست صدور کارت پرسنلی (تغییرات با ارائه کارت قبلی)127/01 KBDownload500
درخواست صدور کارت شناسایی56/50 KBDownload398
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان قراردادی)90/00 KBDownload1365
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان رسمی)96/50 KBDownload1508
تسویه حساب نهایی پرسنل قراردادی172/52 KBDownload203
تعهدنامه اياب و ذهاب290/02 KBDownload406
ارزشیابی ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد، خبره و مالی4/57 MBDownload308
فرم گروه تشویقی مدیران شهرداری تهران18/06 KBDownload396
فرم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد (سنوات ارفاقی) کارمندان ثابت4/57 MBDownload394
عدم پانچ92/50 KBDownload366
درخواست کسر ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص62/55 KBDownload237
درخواست برقراری فوق العاده جذب برای کارکنان طرف قرارداد با شرکت خدمات اداری شهر4/57 MBDownload191
درخواست بازخرید یا بازنشستگی421/38 KBDownload199
درخواست احتساب سوابق94/89 KBDownload447