فرم ها

 TitleSize Clicks
درخواست صدور کارت پرسنلی (جدید)101/98 KBDownload1111
درخواست صدور کارت پرسنلی (المثنی)124/90 KBDownload304
درخواست صدور کارت پرسنلی (جابجایی با ارائه کارت قبلی)56/90 KBDownload136
درخواست صدور کارت پرسنلی (تغییرات با ارائه کارت قبلی)127/01 KBDownload259
درخواست صدور کارت شناسایی56/50 KBDownload317
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان قراردادی)90/00 KBDownload636
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان رسمی)96/50 KBDownload478
تسویه حساب نهایی پرسنل قراردادی172/52 KBDownload132
تعهدنامه اياب و ذهاب290/02 KBDownload313
ارزشیابی ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد، خبره و مالی4/57 MBDownload157
فرم گروه تشویقی مدیران شهرداری تهران18/06 KBDownload304
فرم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد (سنوات ارفاقی) کارمندان ثابت4/57 MBDownload185
عدم پانچ92/50 KBDownload279
درخواست کسر ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص62/55 KBDownload133
درخواست برقراری فوق العاده جذب برای کارکنان طرف قرارداد با شرکت خدمات اداری شهر4/57 MBDownload109
درخواست بازخرید یا بازنشستگی421/38 KBDownload114
درخواست احتساب سوابق94/89 KBDownload352