فرم ها

 TitleSize Clicks
درخواست صدور کارت پرسنلی (جدید)101/98 KBDownload746
درخواست صدور کارت پرسنلی (المثنی)124/90 KBDownload139
درخواست صدور کارت پرسنلی (جابجایی با ارائه کارت قبلی)56/90 KBDownload61
درخواست صدور کارت پرسنلی (تغییرات با ارائه کارت قبلی)127/01 KBDownload134
درخواست صدور کارت شناسایی56/50 KBDownload254
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان قراردادی)90/00 KBDownload429
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان رسمی)96/50 KBDownload349
تسویه حساب نهایی پرسنل قراردادی172/52 KBDownload64
تعهدنامه اياب و ذهاب290/02 KBDownload250
ارزشیابی ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد، خبره و مالی4/57 MBDownload70
فرم گروه تشویقی مدیران شهرداری تهران18/06 KBDownload241
فرم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد (سنوات ارفاقی) کارمندان ثابت4/57 MBDownload92
عدم پانچ92/50 KBDownload224
درخواست کسر ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص62/55 KBDownload62
درخواست برقراری فوق العاده جذب برای کارکنان طرف قرارداد با شرکت خدمات اداری شهر4/57 MBDownload56
درخواست بازخرید یا بازنشستگی421/38 KBDownload58
درخواست احتساب سوابق94/89 KBDownload278