فرم ها

 TitleSize Clicks
درخواست صدور کارت پرسنلی (جدید)101/98 KBDownload1398
درخواست صدور کارت پرسنلی (المثنی)124/90 KBDownload1024
درخواست صدور کارت پرسنلی (جابجایی با ارائه کارت قبلی)56/90 KBDownload241
درخواست صدور کارت پرسنلی (تغییرات با ارائه کارت قبلی)127/01 KBDownload569
درخواست صدور کارت شناسایی56/50 KBDownload408
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان قراردادی)90/00 KBDownload1413
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان رسمی)96/50 KBDownload1668
تسویه حساب نهایی پرسنل قراردادی172/52 KBDownload213
تعهدنامه اياب و ذهاب290/02 KBDownload414
ارزشیابی ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد، خبره و مالی4/57 MBDownload333
فرم گروه تشویقی مدیران شهرداری تهران18/06 KBDownload410
فرم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد (سنوات ارفاقی) کارمندان ثابت4/57 MBDownload410
عدم پانچ92/50 KBDownload379
درخواست کسر ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص62/55 KBDownload250
درخواست برقراری فوق العاده جذب برای کارکنان طرف قرارداد با شرکت خدمات اداری شهر4/57 MBDownload202
درخواست بازخرید یا بازنشستگی421/38 KBDownload209
درخواست احتساب سوابق94/89 KBDownload459