فرم ها

 TitleSize Clicks
درخواست صدور کارت پرسنلی (جدید)101/98 KBDownload1042
درخواست صدور کارت پرسنلی (المثنی)124/90 KBDownload223
درخواست صدور کارت پرسنلی (جابجایی با ارائه کارت قبلی)56/90 KBDownload108
درخواست صدور کارت پرسنلی (تغییرات با ارائه کارت قبلی)127/01 KBDownload201
درخواست صدور کارت شناسایی56/50 KBDownload298
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان قراردادی)90/00 KBDownload615
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان رسمی)96/50 KBDownload432
تسویه حساب نهایی پرسنل قراردادی172/52 KBDownload110
تعهدنامه اياب و ذهاب290/02 KBDownload292
ارزشیابی ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد، خبره و مالی4/57 MBDownload126
فرم گروه تشویقی مدیران شهرداری تهران18/06 KBDownload287
فرم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد (سنوات ارفاقی) کارمندان ثابت4/57 MBDownload140
عدم پانچ92/50 KBDownload264
درخواست کسر ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص62/55 KBDownload107
درخواست برقراری فوق العاده جذب برای کارکنان طرف قرارداد با شرکت خدمات اداری شهر4/57 MBDownload91
درخواست بازخرید یا بازنشستگی421/38 KBDownload102
درخواست احتساب سوابق94/89 KBDownload329