فرم ها

 TitleSize Clicks
درخواست صدور کارت پرسنلی (جدید)101/98 KBDownload1598
درخواست صدور کارت پرسنلی (المثنی)124/90 KBDownload1140
درخواست صدور کارت پرسنلی (جابجایی با ارائه کارت قبلی)56/90 KBDownload278
درخواست صدور کارت پرسنلی (تغییرات با ارائه کارت قبلی)127/01 KBDownload632
درخواست صدور کارت شناسایی56/50 KBDownload423
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان قراردادی)90/00 KBDownload1445
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان رسمی)96/50 KBDownload1970
تسویه حساب نهایی پرسنل قراردادی172/52 KBDownload227
تعهدنامه اياب و ذهاب290/02 KBDownload432
ارزشیابی ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد، خبره و مالی4/57 MBDownload362
فرم گروه تشویقی مدیران شهرداری تهران18/06 KBDownload427
فرم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد (سنوات ارفاقی) کارمندان ثابت4/57 MBDownload442
عدم پانچ92/50 KBDownload397
درخواست کسر ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص62/55 KBDownload270
درخواست برقراری فوق العاده جذب برای کارکنان طرف قرارداد با شرکت خدمات اداری شهر4/57 MBDownload220
درخواست بازخرید یا بازنشستگی421/38 KBDownload220
درخواست احتساب سوابق94/89 KBDownload482