فرم ها

 TitleSize Clicks
درخواست صدور کارت پرسنلی (جدید)101/98 KBDownload58
درخواست صدور کارت پرسنلی (المثنی)124/90 KBDownload47
درخواست صدور کارت پرسنلی (جابجایی با ارائه کارت قبلی)56/90 KBDownload31
درخواست صدور کارت پرسنلی (تغییرات با ارائه کارت قبلی)127/01 KBDownload32
درخواست صدور کارت شناسایی56/50 KBDownload223
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان قراردادی)90/00 KBDownload222
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان رسمی)96/50 KBDownload252
تسویه حساب نهایی پرسنل قراردادی172/52 KBDownload33
تعهدنامه اياب و ذهاب290/02 KBDownload225
ارزشیابی ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد، خبره و مالی4/57 MBDownload38
فرم گروه تشویقی مدیران شهرداری تهران18/06 KBDownload210
فرم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد (سنوات ارفاقی) کارمندان ثابت4/57 MBDownload35
عدم پانچ92/50 KBDownload197
درخواست کسر ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص62/55 KBDownload31
درخواست برقراری فوق العاده جذب برای کارکنان طرف قرارداد با شرکت خدمات اداری شهر4/57 MBDownload27
درخواست بازخرید یا بازنشستگی421/38 KBDownload29
درخواست احتساب سوابق94/89 KBDownload226