فرم ها

 TitleSize Clicks
درخواست صدور کارت پرسنلی (جدید)101/98 KBDownload1268
درخواست صدور کارت پرسنلی (المثنی)124/90 KBDownload858
درخواست صدور کارت پرسنلی (جابجایی با ارائه کارت قبلی)56/90 KBDownload220
درخواست صدور کارت پرسنلی (تغییرات با ارائه کارت قبلی)127/01 KBDownload460
درخواست صدور کارت شناسایی56/50 KBDownload390
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان قراردادی)90/00 KBDownload1164
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان رسمی)96/50 KBDownload1253
تسویه حساب نهایی پرسنل قراردادی172/52 KBDownload193
تعهدنامه اياب و ذهاب290/02 KBDownload389
ارزشیابی ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد، خبره و مالی4/57 MBDownload280
فرم گروه تشویقی مدیران شهرداری تهران18/06 KBDownload378
فرم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد (سنوات ارفاقی) کارمندان ثابت4/57 MBDownload372
عدم پانچ92/50 KBDownload355
درخواست کسر ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص62/55 KBDownload225
درخواست برقراری فوق العاده جذب برای کارکنان طرف قرارداد با شرکت خدمات اداری شهر4/57 MBDownload177
درخواست بازخرید یا بازنشستگی421/38 KBDownload188
درخواست احتساب سوابق94/89 KBDownload435