• با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری ، می توان گفت صیانت از حریم و حفظ و نگهداری از منابع طبیعی آن یک اصل است .
 • برگزاری نشست تخصصی کمیته نمای مناطق
 • بازدید از مناطق یک و دو شهرداری تهران در خصوص مسائل مرتبط با امور شهرسازی و طرح تفصیلی
 • خانلری مدیر کل حریم :
 • سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی :
 • بررسی نحوه اجرا و پیاده سازی مصوبه ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران
 • دیدار معاون شهرسازی و معماری شهراری تهران با شهروندان در سامانه نظارت همگانی 1888
 • برگزاری جلسه بررسی چگونگی محاسبه ضریب k
 • گالری تصاویر

 • همایش ها

 • بازرسی

 • همایش کوهنوردی

 • جشنواره ها