دکتر پیروز حناچیدوره معاونت: 1397

متولد 1342

دکترای تخصصی معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

دکتر مهدی حجت دوره معاونت: از سال 1396 تا 1397

متولد 1328

دکترای حفاظت از بناهای تاریخی از دانشگاه یورک انگلستان

مهندس پژمان پشمچی زادهدوره معاونت: از سال 1394 الی 1396

متولد 1348

کارشناس ارشد مدیریت شهری

مهندس علیرضا نادریدوره معاونت: از سال 1392 الی 1394

متولد 1349

کارشناس ارشد مدیریت شهری-لیسانس عمران

مهندس علیرضاجاویددوره معاونت: از سال 1390 الی 1392

متولد1358

کارشناس ارشد مدیریت شهری

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

دکتر هیربد معصومیدوره معاونت: از سال 1387 الی 1390

متولد 1332

دکترای عمران وآمایش شهری از دانشگاه کان فرانسه

مهندس نصرت الله کاشانیدوره معاونت: از سال 1386 الی 1387

متولد 1340

کارشناس عمران از دانشگاه پلی تکنیک

مهندس جلیل حبیب اللهیاندوره معاونت: از سال 1384 الی 1386

متولد 1332

کارشناس ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی

مهندس غلامحسین پردلیدوره معاونت: از سال 1380 الی 1384

متولد 1323

کارشناس ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حمید ماجدیدوره معاونت: سال1380

متولد 1329

دکتری شهرسازی از دانشگاه لندن-انگلستان

مهندس قاسم تقی زاده خامسیدوره معاونت: از سال 1379 الی 1380

متولد 1334

کارشناس ارشد عمران از دانشگاه نیویورک-ایالات متحده

مهندس سیدرضا هاشمیدوره معاونت: از سال 1378 الی 1379

متولد 1324

کارشناس ارشد معماری از دانشگاه تهران

مهندس سیدمحمدمهدی معینیدوره معاونت: از سال 1376 الی 1378

متولد 1337

کارشناس ارشد شهرسازی از دانشگاه نیوکاسل-انگلستان

مهندس عبدالحسین نصرتیدوره معاونت: از سال 1369 الی 1376

متولد 1323

کارشناس راه وساختمان از دانشگاه امیرکبیر

دکتر حسین شیرازیوندوره معاونت: از سال 1363 الی 1367

متولد 1328

دکتری معماری از دانشگاه فلورانس ایالی لیا

مهندس محمدعلی مدددوره معاونت: از سال 1361 الی 1363

متولد 1304

کارشناس ارشد معماری از دانشگاه تهران

دکتر سید محمدعلی کامروادوره معاونت: از سال 1359 الی 1361

متولد 1324

دکترای شهرسازی از دانشگاه تهران

مهندس حسین حریری دوره معاونت: از سال1357 الی 1359

متولد 1311

کارشناس ارشد عمران از دانشگاه تهران