فرم ها

 عنواناندازه کلیک ها
درخواست صدور کارت پرسنلی (جدید)101/98 KBدانلود2671
درخواست صدور کارت پرسنلی (المثنی)124/90 KBدانلود1348
درخواست صدور کارت پرسنلی (جابجایی با ارائه کارت قبلی)56/90 KBدانلود343
درخواست صدور کارت پرسنلی (تغییرات با ارائه کارت قبلی)127/01 KBدانلود877
درخواست صدور کارت شناسایی56/50 KBدانلود500
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان قراردادی)90/00 KBدانلود1574
درخواست مرخصي بدون حقوق (كارمندان رسمی)96/50 KBدانلود2611
تسویه حساب نهایی پرسنل قراردادی172/52 KBدانلود280
تعهدنامه اياب و ذهاب290/02 KBدانلود528
ارزشیابی ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد، خبره و مالی4/57 MBدانلود504
فرم گروه تشویقی مدیران شهرداری تهران18/06 KBدانلود526
فرم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد (سنوات ارفاقی) کارمندان ثابت4/57 MBدانلود554
عدم پانچ92/50 KBدانلود474
درخواست کسر ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص62/55 KBدانلود339
درخواست برقراری فوق العاده جذب برای کارکنان طرف قرارداد با شرکت خدمات اداری شهر4/57 MBدانلود289
درخواست بازخرید یا بازنشستگی421/38 KBدانلود291
درخواست احتساب سوابق94/89 KBدانلود554