جزوات آموزشی

 عنواناندازه کلیک ها
آشنایی با طرح تفصیلی و برو کف - پاییز 139712/64 MBدانلود2800
مقررات ملی ساختمان (مبحث دوازدهم)1/81 MBدانلود699
مقررات ملی ساختمان (مبحث دوم)4/33 MBدانلود617
آشنایی با طرح تفصیلی و برو کف - تابستان 139814/78 MBدانلود1005
ضوابط عام نما (جلسه اول)16/57 MBدانلود390
ضوابط عام نما (جلسه دوم)15/69 MBدانلود287
ضوابط عام نما (جلسه سوم)14/14 MBدانلود247
ضوابط عام نما (جلسه چهارم)17/64 MBدانلود273
آشنایی با قوانین و مقررات ماده صد2/13 MBدانلود538
مدیریت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری 1نامشخصدانلود340
مدیریت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری 2نامشخصدانلود215
مدیریت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری 3نامشخصدانلود119
مدیریت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری 4نامشخصدانلود197
مدیریت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری 5نامشخصدانلود204
الزامات عمومی ساختمان(مبحث 4 مقررات ملی ساختمان-جلسه اول و دوم)4/40 MBدانلود433
الزامات عمومی ساختمان(مبحث 4 مقررات ملی ساختمان-جلسه سوم)4/40 MBدانلود433
الزامات عمومی ساختمان(مبحث 4 مقررات ملی ساختمان-جلسه سوم)-121/45 MBدانلود201